keskiviikko 25. huhtikuuta 2012

Saamelaisen yrittäjäyhdistyksen ILO-lausunto

Utsjoella toimiva Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry on lähettänyt maa- ja metsätalousministeriölle sen lausunnon tausta-aineistoksi kriittisen näkemyksensä ILO-sopimuksen ratifioinnista.
24.4.2012 pitämänsä kokouksen päätöksen mukaan saamelaisyrittäjät ilmoittavat, ettei ILO-sopimusta pidä ratifioida.
”Ratifiointi johtaa turhiin riitoihin saamelaisten kesken ja muiden alueella asuvien ihmisten kanssa. Sopimus on turha nyky-Suomessa, jossa oikeudet voidaan hoitaa tavallisilla laeilla”, yrittäjäyhdistys viestittää.
Saamelaisyrittäjien mukaan mikäli alkuperäiskansasopimus kaikesta huolimatta ratifioitaisiin, tulisi myös saamelaismatkailu- ja muiden saamelaisyrittäjien olla mukana ratifiointiin liittyvissä neuvotteluissa sekä lausunnonantajina.
”Saamelaiskäräjät ei voi edustaa yhdistystämme eikä elinkeinoamme”, yrittäjäyhdistys ilmoittaa.
Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry:n tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää saamelaisten elinieinoja sekä valvoa saamelaisten yrittäjien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Yhdistyksen jäsenet ovat saamelaisia.
Yhdistys lausuu edelleen:
”Vielä olemme sitä mieltä, että ratifioinnissa pitää huomioida maankäyttönä saamelaisten harjoittama matkailuelinkeino, joka pohjautuu saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin. Kun mietitään kuka ILO-sopimuksessa on alkuperäiskansaa, määritelmänä käytetään KHO:n päätöstä 2011:81, jossa on hyvin huomioitu pohjoisen ihmiset.  Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry kiinnittää maa- ja metsätalousministeriön huomiota siihen, että ILO-sopimuksen ratifioinnissa kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti.”
Saamelaisyrittäjien lausunnon on allekirjoittanut yhdistyksen puheenjohtaja Petteri Valle.
Lausunnossa mainittu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös on se nimenomainen, jota saamelaiskäräjien johto saamelaisnuorten järjestön tukemana on vaatinut oikaistavaksi. Päätös huomioi aikaisempia tulkintoja pitemmälle saamelaiseksi hakeutuvan henkilön polveutumisen ja itseidentifikaation, kun aiemmin kieli ja saamelaiskäräjien vaalilautakunnan näkemys henkilön sopivuudesta ovat olleet ratkaisevia.
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) pyysi eri ministeriöiltä lausuntoja ILO-sopimuksen ratifioinnin mahdollisuuksista. Ministeriöt, joita asia ei käytännössä paljonkaan koske, ovat antaneet lausuntonsa määräajassa eli maaliskuun loppuun mennessä. Sen sijaan maaoikeusasioissa keskeinen maa- ja metsätalousministeriö pyysi lausunnolleen jatkoaikaa.
Oikeusministerin mielestä ILO-ratifiointi ei edellytä enää mitään jatkoselvityksiä. Sopimuksen kohdealueelta eli Lapista on kuitenkin esitetty moitteita muun muassa siitä, ettei ministeriö ole ainakaan toistaiseksi vaivautunut tulemaan kentälle kertoakseen mitä kaikkia käytännön vaikutuksia ja keille sopimuksen ratifioinnista seuraisi.
Eräiden tuoreiden analyysien mukaan sopimus edellyttäisi jopa 22:n eri lain muuttamista ja eniten muutospaineita kohdistuisi lakiin metsähallituksesta sekä poronhoitolakiin.

Veikko

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti