torstai 4. helmikuuta 2021

Jouni Kitti saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2021

Vietämme ensi lauantaina 6.2. saamelaisten kansallispäivää kaikkialla maailmassa, missä meitä saamelaisia asuu. Juhlistamme Saamen kansaa ja sen toimintaa omien etujensa ajamiseksi kaikkialla, mutta erityisesti Saamenmaassa, laajalla, usean valtion alueelle ulottuvalla alueella, jossa asuu noin 70 000 saamelaista ja muuta väestöä lähes miljoonan. Olemme vähemmistö jopa omalla alueellamme, mutta emme aja etujamme alueemme vähemmistönä, vaan sen alkuperäiskansana.

Radikaali saamelaisliike joka vuonna 1968 nosti esille vaatimuksen saamelaisvallasta saamenmaassa, tunsi omakseen Frantz Fanonin muotoileman ajatuksen: ”Olkaa realisteja, vaatikaa mahdottomia”. Kansalaisoikeusliikkeen ohjenuoraksi tämä on voinut olla hyväkin ajatus. Realismia ei silti kannata unohtaa, vaan väestöryhmien lukumääräiset suhteet on pidettävä mielessä. Vaatiessamme omien oikeuksiemme tunnustamista ja kunnioittamista, ja ennen kaikkea niiden toteutumista käytännön tasolla, emme saa unohtaa, että myös saamelaisalueen muilla asukkailla on sama ihmisarvo kuin meillä saamelaisilla. Jatkuva kamppailu muun väestön kanssa ei ole itseisarvo eikä tavoitteemme, vaan rauhanomainen ja hyväntahtoinen yhteinen elämä, jossa ryhmien ja yksilöiden erilaisuutta kunnioitetaan ja jossa se nähdään rikkautena ja voimavarana eikä uhkana.

Erilaisuuden sietäminen ja siinä piilevien voimavarojen näkeminen koskee myös saamelaisryhmien ja yksilöiden välisiä suhteita. Täällä Suomessa meidän saamelaisten on viimeinkin tehdä loppu saamelaisten harjoittamasta muiden saamelaisten syrjinnästä. Ketä se hyödyttää, että saamelaiset erottelevat toisiaan sulkien toiset saamelaisuuden ulkopuolelle vedoten todellisuuden vastaiseen verukkeeseen, että syrjityt eivät muka ole aitoja saamelaisia?

On aika panna lopullinen piste vuosikymmeniä jatkuneille hankkeille, jossa muihin saamelaisryhmiin kuuluvat saamelaiset ovat pyrkineet osoittamaan inarinsaamelaisten vanhan Inarin lapinkylän aluetta omakseen ja todistelleet olevansa sen alkuperäiskansa, kun taas valtaosa inarinsaamelaisista on suljettu virallisen saamelaisaseman ulkopuolelle sillä verukkeella, että he muka ovat suomalaisperäisten uudisasukkaiden jälkeläisiä.

Kuitenkin saamelaiskäräjien johdon tiedossa on kautta vuosikymmenten ollut, että valtaosa heidän vaaliluettelosta hylkäämistä hakijoista polveutuu aidosti inarinsaamelaisista suvuista, jotka muodostivat Inarin vanhan lapinkylän kantaväestön. Käräjäjohto tietää, että vuoden 1962 saamelaisväestön kartoituksessa Ivalon ja sen lähikylien kartoituksessa onnistuttiin haastattelemaan vain noin 25 prosenttia saamelaisista. Vanhaan, epäpätevästi toteutettuun saamelaisten väestönlaskentaan tarrautuvat puolustautuvat sillä, että laskennan ja sen pohjalta laaditun vaaliluettelon puutteita on useaan otteeseen korjailtu. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan vaaliluetteloon myöhemmin hakeneita inarinsaamelaisia on järjestelmällisesti hylätty ja vaaliluettelo on jäänyt karkeasti puutteelliseksi, toisin sanoin syrjiväksi.

Vaaliluettelon ulkopuolelle suljettujen inarilaisten hakijoiden ottaminen luetteloon ei olisi mikään ylivoimainen tehtävä, koska vanhojen inarilaissukujen sukuhistoriaa on tutkittu (esim. Anja Akujärvi). Mutta mitä teki käräjien vaalilautakunta ja käräjäjohto? Sen sijaan, että se olisi hyväksynyt hakijat näiden esittämän näytön perusteella, käräjäjohto on taistellut vastaan kynsin hampain. Yksi käräjien temppu oli tilata Oulun yliopiston matematiikan professorilta laskelma siitä, montako suomalaista voisi hakea käräjien vaaliluetteloon sillä perusteella että heillä on saamelainen esivanhempi. Kuten kaikki muistamme, professori laski tällaisten vaaliluetteloon pyrkijöiden määräksi tarkalleen 2 771 714 henkilöä.

Itse uskon ennemmin siihen, että inarinsaamelaisten määrä on tänä päivänä haarukoitavissa luokkaan noin 1500–2000. Maksimiarvo 2 000 on siis 2 769 714 henkilöä pienempi kuin professorin mörköluku. Mistään satoihin tuhansiin nousevasta joukkoryntäyksestä ei siis olisi kyse. Inarinsaamelaisten lisäyksen muodostama uhka saamelaisuudelle on vieläkin pienempi, kun luvusta saadaan vähentää ne inarinsaamelaiset, jotka jo ovat vaaliluettelossa. Lisäksi koettua uhkaa on omiaan rauhoittamaan se, että kaikki inarinsaamelaiset, joilla on katsottava olevan oikeus tulla otetuksi vaaliluetteloon, eivät syystä tai toisesta halua hakea vaaliluetteloon ottamista. Joka tapauksessa uusi saamelaisten väestökartoitus olisi välttämätön – onhan edellisestä kartoituksesta kulunut kohta 60 vuotta.

Suomalaisperäisillä uudisasukkailla ja myös porosaamelaisilla on vanhojen inarinsaamelaisten sukujen historiassa oma sijansa, mutta solmitut naimakaupat eivät ole merkinneet inarinsaamelaisuuden häviämistä. Ne saamelaiset, jotka katsovat näin olevan, katsokoot eteensä, tai paremminkin taakseen, sillä suomalaisia juuria ja geenejä löytyy muiltakin saamelaisilta kuin inarinsaamelaisilta, eikä se ole heidän saamelaisuuttaan vähentänyt. Miksi niin olisi käynyt vain inarinsaamelaisten kohdalla? Eräät saamelaispoliitikot, joilla on suomalaisuutta taustassaan ihan tarpeeksi, ovat kiivenneet saamelaisten keskuudessa johtoasemiin elämöimällä saamelaisuudesta ja kiistämällä oikeus saamelaisuuteen laajalta joukolta inarinsaamelaisia.

Älkää ymmärtäkö minua väärin. Ei ole sinänsä mitään vikaa tai häpeää siinä, että saamelaisiin sukuihin on sekoittunut norjalaisia, ruotsalaisia ja suomalaisia sukuja. Näinhän tapahtuu tänäkin päivänä. Nykyaikana saamenkansa rikastuu uusilla, eri puolilta maailmaa tulevilla geeneillä ja kulttuurivaikutteilla naimakauppojen ja adoptioiden kautta. Liioin ei luonnollisestikaan ole mitään vikaa siinä, että omaa yksinomaan saamelaiset juuret.

Olen kuitenkin pannut merkille, että monet äänekkäimmistä ja etnonationalismissaan kiihkeimmistä saamelaisaktivisteista löytyvät juuri niiden joukosta, joilla vain toinen vanhemmista on saamelainen. Jopa niin suuressa määrin, että hetkittäin syntyy vaikutelma, että saamelaisuuden puhtautta, saamelaismääritelmän supistamista vielä nykyisestä ja vaaliluettelon ylitiukkaa vartiointia vaativa ja saamelaiskäräjien hallituksen päälinjaksi kivettynyt suuntaus onkin lähtöisin nimenomaan tällaisten saamelaisten ajatus- ja tunnemaailmasta.

Kahdelle tai vieläkin useammalle suunnalle ulottuvien identiteettijuurien kanssa eläminen voi tietää yksilölle tavallista suurempaa ja vaikeampaa oman identiteetin etsintää ja työstämistä. Kiusaus vaientaa oman saamelaisen identiteetin ei-saamelaiset äänet heittäytymällä jonkinlaiseksi supersaamelaiseksi esitaistelijaksi on suuri. Olisiko kuitenkaan liikaa pyydetty, että tätä sisäistä kamppailua ei ulkoistettaisi niin suuressa määrin, että se määrittää saamelaispolitiikan päälinjan ja kuuluu ja näkyy ylimmäisenä saamelaisuuden julkikuvassa – jopa niin räikeästi, että jotkut tällaiset itsensä esitaistelijoiksi nimenneet kiihkoilijat ovat tehneet itsensä julkisesti naurunalaisiksi ja samalla saattaneet saamelaisliikkeen vähintäänkin outoon valoon.

Taistelu KHO:ta vastaan sekä inarinsaamelaisten syrjinnän oikeuttamista ajanut saamelaiskäräjien kahden entisen puheenjohtajan YK:n komitealle tekemä valitus  – silloisen istuvan puheenjohtajan valitus vieläpä käräjien työjärjestyksen kanssa ristiriidassa olevalla ”valtuutuksella” – jäävät pitkäaikaiseksi häpeäpilkuksi saamelaiskäräjien historiaan, eikä YK-komitean sille tarjoillun väärän tiedon perusteella tekemä päätös juuri ole komitealle kunniaksi.

Tällaiset mielenosoitukselliset toimet toivottavasti loppuisivat, mikäli sekä saamelaisten että valtiovallan piirissä ymmärrettäisiin, että saamelaista väestöä jakavissa puhtausvaatimuksissa on yhtä vähän historiallista pohjaa kuin järkeä saamelaisten nykyisten etujen suojelemisen ja edistämisen kannalta.

Suunta, jolta ratkaisuja tulee etsiä, on ilmeinen. Avaimena on taata kaikille Suomessa oleville saamelaisyhteisöille lakisääteinen oikeus omaan, luonteeltaan julkisoikeudelliseen itsehallintoon alkuperäiskansaryhminä, halusivatpa nämä sitten kutsua itseään saamelaisiksi tai lappalaisiksi. Tämän kautta myös omasta kielestään ja kulttuuristaan huolissaan olevat porosaamelaiset voisivat vapautua ahdistuksesta, jonka heille on aiheuttanut pelko siitä, että heidän yhteisöönsä pakkoliitetään henkilöitä, joita he eivät tunnista saamelaisiksi. Sama pelkohan oli vaikuttimena myös edellisen käräjäpuheenjohtajan tekemälle YK-valitukselle, ja molempien valitusten takana seisoi koko käräjähallitus.

Valtiovallan järjestelmässä ILO169:n ratifiointi on hankkeena kuollut ja kuopattu, eikä sitä ole mainittu saamelaiskäräjienkään taholta vähään aikaan. Vai olisiko niin, että saamelaiskäräjien taholta puhutaan yhä vähemmän ILO169:stä siksi, että sopimus itse asiassa muodostaa lujan pohjan inarinsaamelaisten vaatimuksille ja suojan heidän oikeuksilleen heidän omilla maillaan, Inarin vanhan lapinkylän alueella. Kun saamelaiskäräjälakia nyt uudistetaan, Suomessa oli syytä siirtyä noudattamaan kansainvälisen alkuperäiskansaoikeuden periaatetta, jonka mukaan alkuperäiskansoilla on oikeus itse päättää millä perusteilla joku katsotaan niiden jäseneksi ja millä menettelyllä tämä päätetään, ja oikeus itse tehdä nämä päätökset. Tämä ei kuitenkaan oikeuta alkuperäiskansayhteisöjä päättämään näitä asioita toisten yhteisöjen puolesta, eikä rikkomaan laillisuus- ja ihmisoikeusperiaatteita.

Olen itse pohdiskellut sellaista saamelaisten itsehallintomallia, jossa eri saamelaisyhteisöillä olisi oma, luonteeltaan julkisoikeudellinen alkuperäiskansa-itsehallintonsa, ja vain näiden itsehallintoelinten yhteistoimintaelin puhuisi kaikkien saamelaisten valtuutuksella. Itsehallintojärjestelmän tällaisen saneerauksen jälkeen pitäisi olla mahdollista ihan normaalisti neuvotteluteitse päästä yhteiseen näkemykseen yhteissaamelaisista asioista ja eduista. Ja mikäli ei päästäisi, maailma ei kaadu siihen, vaan eri yhteisöt voivat tuoda esille omat kantansa omissa nimissään. Ja jos halutaan, varmemmaksi vakuudeksi myös omien yhteisöjensä sisäiset eriävät mielipiteet.

Tämä tietäisi paluuta todellisuuspohjalle saamelaispolitiikassa. Totuuskomission ja saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelevan toimikunnan asettaja – valtio – ei ole ottanut huomioon edellä mainittuja näkökohtia vaan puskee sokeasti eteenpäin tuhoisalla tiellä näkökulma sidottuna kuin pari vanhan ajan vetojuhtina käytettyä härkiä. Tässä en tarkoita porohärkiä, vaan ihan raskaita, hitaita mutta väkivahvoja nautahärkiä, joita on Ylä-Lapissakin käytetty vetojuhtina joillakin kauppareiteillä. Urat oli helppo tunnistaa juhtien jättämistä ruskeista jäljistä.

Vaikka saamelaiskäräjät ovat periaatteessa oikeutettuja päättämään saamelaisten asioista, nimenomaan valtiolla – vaikka se onkin osapuoli ja syypää kriisiin ja sen pitkittymiseen – on asemansa ja resurssiensa puolesta ehdoton päävastuu kriisin ratkaisun päämiehenä toimimisesta.

Säilyvätkö saamenmaa ja saamelaiset?

Tutkija Ostval Sprengler on väittänyt, että jokaisella kansalla on miehuutensa ja vanhuutensa ja vanhuudessa valtio kuolee, ellei se ole sairastanut kuoleman tautiin jo nuorempana, jotkut ennen syntymistään. Saksa ei kokoontunut kansallisvaltioksi ennen kuin saksalaiset itse sitä tahtoivat. Itävalta hajosi ensimmäisessä maailmansodassa, koska sen osat eivät halunneet kuulua yhteen.

Tähän on lisättävä, että Suomi on kestänyt, koska sen kansa vaikeuksissakin tahtoi pysyä itsenäisenä ja vapaana. Saamelaiset osallistuivat yhdessä suomalaisten tämän maan vapauden puolustamiseen. Mutta miten on saamelaisten laita näin saamelaisten kansallispäivänä?

Näyttää siltä, että suomalaisuus ei enää tyydytä kaikkia saamelaisia. Saamelaisten vaatimukset liikkuvat jossakin autonomian ja itsenäisyyden rajamailla. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Tutkijat eivät voi tähän antaa varmaa vastausta. Siihen kykenee vain elämä itse. Toivottomuuteen meillä ei ole syytä, optimismi olisi pikemminkin paikallaan. Saamelaisilla Suomessa on oma elintila. Mutta pysyäksemme saamelaisina meidän on kunnioitettava naapureitamme yli kaiken.

Samansuuntaisia ajatuksia esitti presidentti Kekkosen hyvä ystävä Kaapin Jouni vuonna 1955 ilmestyneessä Sapmelas-lehdessä, jossa kuuluisa poromies selkokielellä otti kantaa saamelaisten tulevaisuudesta. Haastattelussa hän oli huolissaan saamen kansan tulevaisuudesta. Sapmelasin artikkelista ilmenee, että Jounilla oli selkeät ja tähän päiväänkin edelleen sopivat käsitykset saamelaiskulttuurin tulevaisuudesta: "Kaikki merkit viittaavat siihen, että saamenkansa on tuomittu häviämään maan päältä. Mutta kansan säilyminen tai häviäminen on kuitenkin sellainen asia, joka riippuu kansasta itsestään. Mikäli kansalla itsellään ei ole vahvaa kansallistunnetta, se ei kykene elämään ja kilvoittelemaan kansojen välisillä kilpailukentillä. Mutta mikäli kansa on valistunut ja pitää omia perinteitä ja tapojaan arvossa, se on luja ja tulee säilymään ja kestämään millaiset koettelemukset tahansa. Sydämestäni toivoisin, että saamenkansa kestäisi nykyajan mukanaan tuomat koettelemukset ja toivon, että saamelaiset heräisivät enemmässä määrin valvomaan kansansa etua." Vaikka Kaapin Jouni oli kärkäs tinkaamaan, muut inarinsaamelaiset eivät juuri olleet asioista hänen kanssaan eri mieltä. Kyllähän näihin kairoihin sovittiin.

Edellä sanotun pohjalta katsoisin tarpeelliseksi, että Suomen valtio ja saamelaiskäräjät ryhtyisivät tiettyihin rakentaviin toimiin, joista olen koonnut kirjallisen ehdotukseni pohdittavaksi laajemmalla joukolla.

Toivotan vielä kaikille hyvä saamelaisten kansallispäivää toivoen, että voisimme yhdessä kääntää esille saamelaishistorian uuden lehden!

Jouni Kitti

Saamelaisvaltuuskunnan jäsen 1976–1995

Saamelaiskäräjien jäsen 1996–1999

Saamenkielisen Sapmelas-lehden päätoimittaja 1980–1999