keskiviikko 25. marraskuuta 2020

Sama henkilö voi edustaa sekä Suomen että Norjan saamelaiskäräjiä

Voisiko suomalainen kansanedustaja istua samaan aikaan myös Norjan valtiopäivillä, tai päinvastoin norjalainen kansanedustaja Suomen eduskunnassa? Kukapa tietää, onhan viime aikoina jo nähty muutaman kerran sekin, että Ruotsin pääministeri on voinut edustaa Suomea EU-johtajien kokouksissa. Toisaalta selkeä kaksoiskansanedustajuus taitaa vielä puuttua.

Suomen ja ilmeisesti myös Norjan saamelaishallinnoissa moinen kaksoisedustus on sen sijaan mahdollista. Tai ainakaan Suomen korkein hallinto-oikeus (KHO, päätös H742/2020)) ei löytänyt mahdollisuutta puuttua tällaiseen hiljattain ratkaisemiensa valitusten nojalla. Ja muuta valitustietä Suomessa tuskin enää ylempää löytyy? Valituksissa oli kyse Suomen saamelaiskäräjien 27.-28.2. 2020 pidetyn järjestäytymiskokouksen laillisuudesta, päätösvaltaisuudesta ja kokouksessa tehtyjen päätösten, käytännössä lukuisten henkilö- ja toimielinvalintojen kumoamisesta.

Saamelaiskäräjille valituiksi tulleet Anu Avaskari, Inka Kangasniemi, Pigga Keskitalo ja Kari Kyrö puuttuivat kokoukseen Enontekiön kuntakohtaisena varajäsenenä kutsutun Niko-Mihkal Valkeapään läsnäoloon. He katsoivat, että jo pitempään Norjassa asunut ja ennen Suomen saamelaiskäräjävaaleja kirjansa Enontekiölle siirtänyt Valkeapää oli menettänyt käräjien vaalikelpoisuuden 4.11.2019 muutettuaan jälleen vakinaisesti Norjaan ja kotikuntansa ollessa tuosta alkaen jälleen siellä. Valittajat muistuttivat, että saamelaiskäräjälaissa painotettiin vahvasti käräjien alueellista edustavuutta nimenomaan kuntakohtaisten edustajien kautta.

Valittajat huomauttivat, että Valkeapää oli aiemmin valittu myös Norjan saamelaiskäräjille sen kaudelle 2017 – 2021. Nyt hänet valittiin Suomen saamelaiskäräjien edustajaksi saamelaisten yhteiseen parlamentaariseen neuvostoon, jossa hän voi valittajien mukaan edustaa näin kahta maata ja joka kaksoisrooli on omiaan viemään parlamentaarista uskottavuutta sekä kaventamaan eri maiden saamelaisten edustuksellisuutta.

Suomen saamelaiskäräjälain 21 §:n mukaan saamelaiskäräjien vaaleissa on asuinpaikkaan katsomatta äänioikeutettu jokainen viimeistään vaalitoimituksen viimeisenä päivänä 18 vuotta täyttävä saamelainen, joka on Suomen kansalainen tai jolla ulkomaan kansalaisena on ollut kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa silloin, kun pyyntö vaaliluetteloon ottamisesta on viimeistään tehtävä. Näin lienee Valkeapään mukaan äänioikeuden osalta ollutkin hänen ollessaan - ilmeisesti myös Suomen kansalaisena - kirjoilla Enontekiöllä kyseisenä vaaleja edeltävänä aikana. Nyt siis oli kyse hänen edustuskelpoisuudestaan vaalien jälkeisenä aikana ja samalla Norjan saamelaiskäräjien edustajana. Valittajien mukaan Valkeapään olisi pitänyt pyytää eroa ja pidättyä Suomen saamelaiskäräjien paikoilta.

Saamelaiskäräjien KHO:lle antamassa vastineessa ei lähdetty ottamaan suoraan kantaa Valkeapään kahden parlamentin edustaja-asemaan, vaan vedottiin siihen, että kokous olisi ollut päätösvaltainen, vaikka hän ei olisi ollut mukana. Käräjät vetosi myös siihen, ettei sillä ollut toimivaltaa puuttua lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä valittujen jäsentensä kokousosallistumiseen. Käräjät viittasi vielä varajäsenen Suomen kansalaisuuteen ja ettei hänellä ollut ”muutoinkaan” estettä toimia valituissa tehtävissä. Tämä ”muutoinkaan”-viittaus saattaisi liittyä myös henkilön jäsenyyteen Norjan saamelaiskäräjillä.

KHO vältti puuttumisen asiaan katsomalla, etteivät saamelaiskäräjien yleiskokouksen helmikuiset päätökset olleet hallintoasioista annetun lain (808/2019) mukaisia hallintopäätöksiä, joten asian käsittely ei kuulunut hallinto-oikeudelle. KHO siis jätti tutkimatta valitukset ja sivuutti samalla vailla mitään mainintaa myös valituksiin oheistetut väitteet saamelaiskäräjien yleiskokouksen toteuttamasta syrjinnästä. Valittajista Avaskari ja Kyrö olivat vaatineet KHO:ta tutkimaan heihin kohdistunutta syrjintää, jossa heidät käräjille suurilla äänimäärillä valittuina syrjäytettiin tyystin puheenjohtajisto- ja hallitusvalinnoissa sekä muita merkittäviä luottamustoimia täytettäessä.

Todettakoon, että saamelaiskäräjälain mukaan saamelaiskäräjien toimielinten päätöksistä voi valittaa – kuinka ollakaan – vain saamelaiskäräjille ja esimerkiksi juuri käräjien vaalimenettelyistä edelleen KHO:lle. Syrjintä- ja muista ihmisoikeuskysymyksistä voi toki yrittää hakea oikeutta kansainvälisiltä elimiltä, mutta keiden rahkeet siihen sitten riittävät ja löytyykö heille tukea kansainvälisesti verkostuneilta ”oikeusoppineilta”.

Suomessa saamelaiskäräjälain uudistamista on vaadittu eri näkökulmista ja parhaillaankin lakiuudistus muhii julkisuuden ulkopuolella. Demokratian parantaminen saamelaisten kulttuuri-itsehallinnossa ja edellä kuvatun kaltaisten porsaanreikien paikkaaminen ovat vaatimuksia, joihin luulisi oikeusvaltio Suomen oikeusministeriön ja oikeusministerin ponnella tarttuvan. Mutta näinhän ei välttämättä tai varsinkaan tapahdu, vaan paremminkin asiassa on näyttänyt vallitsevan jonkinlainen poliittinen valikoiva kuurous.

Valikoiva siksi, että vastakkaiset vaatimukset saamelaiskäräjien demokratian ja saamelaisuuden määritelmän kaventamiseen ovat tuntuneet miellyttävän esimerkiksi jo toista vaalikauttaan istuvaa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia. Saamelaisuus ja saamelaiskulttuuri ovat niin pieni ja eksoottinen asia, ettei sen kysymyksiin paneutumista ja tarinaa pidä liiallisella historia- tai olosuhdetiedolla pilata?

5 kommenttia:

 1. Veikon sivuilla arvosteltiin KHO:n viimeksi tekemää ratkaisua, joka koski Niko Valkeapään mahdollisuutta toimia samaan aikaan Norjan ja Suomen saamelaiskräjien jäsenenä. Kuten Veikko osoittaa on KHO:n päätös erikoinen kuten seuraavassa osoitan.

  Korostettakoon heti aluksi, että Valkeapään tapaus on vain osa tätä 40 vuotta jatkunutta kiistaa "kuka on saamelainen". Se on virittänyt keskustelua, ristiriitaisia kannanottoja, joukon tutkimuksia, joiden perusteella voimme piirtää uuden täsmennetyn kuvan saamelaiskäräjien ja sitä johtaneiden poliitikkojen toiminnasta. Niiden lisäksi käytettävissäni ovat olleet saamelaiskäräjien lukuisat esitykset ja kannanotot, jotka ovat liittyneet etnisten saamelaisten kollektiivisten maaoikeuksien lisäämisen tavoitteisiin.

  Nämä kaikki dokumentit välittävät meille uutta kaunistelematonta tietoa miten kuntien, valtion nimekkäät virkamiehet ja poliitikot ovat passiivisina toimijoina tukeneet alueen etnisten kuin maanomistajien ja statuksettomien saamelaisten oikeuksia rajoittamiseen tähtääviä hankkeita. Käräjien ajamilla hankkeilla on pyritty ennen kaikkea lisäämään saamelaisten vaikuttamismahdollisuuksia maankäytössä ja vastaavasti rajoittamaan valtion, kuntien ja maanomistajien toimivaltaa. Olivatko nämä poliitikot, virkamiehet ja yksittäiset maanomistajat myötäilijöitä vaiko hyödyllisiä idiootteja? Kiistalle ei näy olevan loppua näkösällä, sillä saamelaiskäräjien hallitus on nimennyt neljä edustajaa lähiaikoina työnsä aloittavaan saamelaiskäräjälain tarkistamistoimikuntaan.

  Jatkokysymys kuuluu miksi niin vähän on esiintynyt vastarintaa, joka koskee saamelaiskäräjien vaatimusta Suomen pinta-alasta 10 prosentin kokoisen alueen siirtämistä vajaan 3000:n saamelaisten hallintaan ilman väestölaskentaa, olosuhteiden, oikeuksien ja vaikutusten selvittelyä. Alueella asuvien saamelaisten määrä on tällä hetkellä n. 30 % alueella asuvista ihmisistä. Mutta tuolla alueella asuvien saamelaisten määrä edustaa koko Suomen asukasluvusta vain 0.001 %. Kukaan ei ole kuitenkaan nähnyt vaivaa niin paljon, että olisi kyseenalaistanut sitä mitkä ovat tällaisen yhteisen saamenmaan muodostamisen rajoitteet alueella, joka on Suomen kokoisella alueella asuu miljoona ihmistä, joista saamelaisten määrä on vain 70 000. Miten kunnissa asuva väestö on saattanut olla näin tietämätön sen oikeuksia rajoittamaan tähtäävistä vallankumouksellisista suunnitelmista, jotka olisivat heidät siirtäneet toisen luokan kansalaisiksi. Eikö Suomen perustuslaki koske myös heitä. Kysymys ei ollut enää yhdenvertaisuudesta, vaan aivan muusta. Siitä on hyvänä esimerkkinä KHO:n viimeisin ratkaisu.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 2. ...jatkoa:

  KHO:n päätös vahvistaa sen, että saamelaisten poliittisen kärjen pitkän tähtäimen tavoitteena on ollut luoda pohjoismaihin itsenäinen valtio; Saamenmaa. Asiaan ei ole haettu vastausta pienten askelten politiikalla, vaan pitkän loikan kautta eli maanomistajien oikeudet sivuuttaen, mikä selittää sen ettei asiassa ole päästy alkua pitemmälle. Valkeapäätä koskeva ratkaisu osoittaa mitkä ovat käräjien tavoitteet.
  Tavoitteena on ollut osoittaa miten saamenmaasta tulee esimerkki kaikille muille maailman sorretuille alkuperäiskansoille. Tämä esimerkki osoittaisi miten kaikki pohjoismaat noudattavat ihmisoikeussopimuksia ja kunnioittavat alkuperäiskansojen oikeutta omaan itsehallintoon. Tullakseen saamenmaaksi ei tarvitse ajatella sen kokoa. Pinta-alaltaan Suomen kokoisella alueella asuu kaikkiaan 1 miljoona ihmistä, joista n. 70 000 saamelaisia. Jokainen voi päätellä mitkä ovat saamelaisten oman valtion perustamisen rajoitteet ja hidasteet. Ns. siirtomaahallinnon purkaminen saattaa siten osoittautua paljon vaikeammaksi kysymykseksi käytännön tasolla kuin mitä yksikään hankkeen puuhamiehistä ja naisista on ajatellut. Tätä joutuu myös Suomen hallitus pohtimaan asettaessaan työryhmän valmistelemaan saamelaiskäräjälain muuttamista koskevia esityksiä.
  Kiista käynnistyi siitä kun saamelaiskäräjät alkoi vaatia muille kuin saamelaisille kuuluvien maiden palauttamista saamelaisille puhumalla saamelaisten kollektiivisista maaoikeuksista. Sen tavoitteen toteuttamisen yhdeksi tekijäksi valittiin tietoisesti saamelaismääritelmä, jolla pyrittiin syrjäyttämään todellinen alkuperäisväestö; Inarinsaamelaiset. Tällaisten vaatimusten toteuttaminen olisi merkinnyt todellisten maanomistajien oikeuksien rajoittamista eli siirtämistä saamelaiskäräjien päätösvallan piiriin. Sellainen olisi johtanut merkittäviin taloudellisiin menetyksiin.
  Kiistan on siis aloittanut saamelaiskäräjät, joka ei ole välittänyt mistään säännöksistä tai Suomen oikeusjärjestyksen normeista. Kiista ei koske yksinomaan käräjiä vaan oikeusministeriötä, kuntia, valtiota ja yksittäisiä maanomistajia. Saamelaiskäräjät ei ole pakottanut ketään tähän kiistaan, se on ollut vain aloitteentekijä, joka on vedonnut ILOn sopimuksen ratifiointiin.
  Käräjien inarinsaamelaisiin kohdistuvaa syrjivää voidaan verrata poliittisesti eri mieltä olevien ihmisten Siperiaan karkottamisena, jota Venäjällä harjoitettiin tsaarin ja myöhemmin Neuvostoliiton vallan aikana. Pyrkimyksenä on statuksettomien maaoikeuksien siirtäminen saamelaisten osaksi saamelaisten kollektiivisia oikeuksia. Saamelaiskäräjät ei olisi itse koskaan pystynyt ja suunnittelemaan, valmistelemaan ja toteuttamaan tällaista yksin hanketta. Siihen on tarvittu tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön, muiden tahojen ja omien asiantuntijoiden kanssa. Jos satunnaiset epäilykset jätetään huomiotta suunnitelmia laadittaessa vallitsi itse asiassa konsessus. Tämä saattaa tuntua rohkealta päätelmältä, mutta on kuitenkin totta.

  jatkuu...

  VastaaPoista
 3. ...jatkoa:

  Pelko statuksettomien saamelaisten muodostamasta vaarasta on yhdistänyt inarinsaamelaisten alueelle muuttaneita pohjoissaamelaisia ja kolttia. Saamelaisten elintila vaatimus ja sen turvaamiseksi tarkoitettu inarinsaamelaisten maiden haltuunottoa ei ole käräjien korkeimmassa johdossa koskaan kyseenalaistettu. Kukaan ei esittänyt vastalausetta. Katsottiin, että valtion maiden haltuunotossa voitaisiin etsiä lopullista vastausta vasta sen jälkeen kun kiistan yksi kiistan osatekijä statuksettomat saamelaiset olisi raivattu tieltä.
  Poliittisista syistä kiista olisi pitänyt lopettaa kauan sitten, mutta se jatkunut sosiaalidarvinistisessa hengessä tähän päivään asti. Tämä kaikkien tavoitteiden viimeinen vaihe ei ole pelkää kuvitelmaa. Se on levinnyt niin kuin Australian metsäpalo kaikkialle Ylä-Lapissa. Näin kiista on suunnannut voimansa itseään vastaan. Nämä kokemukset huomioon ottaen en odota mitään läpimurtoja tänä vuonna käynnistyvältä totuus ja sovintoprosessilta, koska siinä on samaan saamenkansaan kuuluvat statuksettomat saamelaiset rajattu ulkopuolelle. Samoin KHO:n rooli on painettu pimentoon. Sama koskee saamelaiskäräjälain tarkistamistoimikuntaa.
  Lopuksi vielä muutamia lista kysymyksistä joita totuus ja sovittelussa
  -toimeksiannon rajaus tarkoituksenmukaisuus
  -käynnistettävällä prosessilla pyritään mitätöimään KHO:n ratkaisujen merkittävyys siitä mitkä ovat saamelaisuuden oikeudelliset perusteet
  -prosessi ei tule perustumaan objektiivisiin perusteisiin, vaan subjektiivisiin
  -yhdenvertaisuuden näkökulma sivuutetaan
  -itsehallinnon hidasteet
  -sodissa saamelaisia ei tapettu etnisyyden perusteella
  -käräjien vaalilautakunnan, hallituksen toiminnan tarkastelu

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 4. Aikamoista oikeusvaltiolainsäädäntää. Tehdään yhdelle väestöryhmälle hutera ja ryhmän sisäisen syrjinnän mahdollistava "itsehallintolaki". Siinä hallinnon toimista voi valittaa kyseiselle hallinnolle ja joissain tapauksissa ylemmäs Suomen korkeimmalle hallinto-oikeudelle - joka KHO ei sitten edes tutki valituksia. Ja kaiken tämän toiminnan perustana Suomen perustuslain niin ikään pyöreä kirjaus.
  Mutta kun Unkari...

  VastaaPoista
 5. Pidän KHO:n ratkaisua poliittisena en juridisena. KHO:n ratkaisu Valkeapäätä koskevassa asiassa herättää monenlaisia mietteitä. Siinä on ihmisarvon ja faktojen vähättelyä. KHO:n ratkaisua silmäillessä huomaan myös sellaisia arvoja, joita alkaa ymmärtämään vasta sitten kun ne puuttuvat. Mitä ovat saamelaiskäräjien eliitin mainostamat ihmisoikeudet inarin- ja metsäsaamelaisten kohdalla? Vastaus tähän on: silmänlumetta ja hämäystä. Väitän, että inarin- ja metsäsaamelaisten valittajien kannalta ne on ohitettu tietoisesti. Inarinsaamelaiset tietävät sen, että nyt on oltava hereillä. Heidän herkistynyt saamelaisuus liittyy kiinteästi heidän historiaansa; he ovat kokeneet ja kuulleet omilta vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan pitkän tarinan heidän kansallisten arvojen polkemiselta, jonka jatkuminen yritetään viimeisimmällä KHO:n ratkaisulla legitimoida. Inarinsaamelaisuus vetoaa minuun oikeudenmukaisuudellaan, jota on kansan luonteessa. Inarinsaamelaisten tietoinen syrjintä on lopetettava ja palattava normaaliin elämään. Valtiolla on tässä keskeinen rooli. Tässä yhteydessä haluan huomauttaa, että saamelaismääritelmä ei ole inarinsaamelaisten keksimä, vaan heidän aluettaan himoitsevien julmurien. Kiista loppuu heti sen jälkeen, kun inarinsaamelaisia muusta väestöstä erottava raja-aita puretaan. Mielivaltaiset raja-aidat ovat vieraita inarinsaamelaisille. Nyt jos koska tarvitaan väestölaskentaa ja tilanne ja olosuhdeselvitystä. Ilman niitä ei päästä eteenpäin.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista