sunnuntai 29. kesäkuuta 2014

Meneekö valtio polvilleen saamelaiskäräjien ILO-ehtojen edessä?

Saamelaiskäräjien täysistunnossa 27.6.2014 hyväksytty käräjien ILO-lausunto on kovuudessaan järisyttävä – näin mikäli oikeusministeriö ja lakia säätävät eduskunnan valiokunnat ja kansanedustajat vaivautuvat avaamaan lausunnon sisällön vaikutukset.
Ja tuo vaiva pitäisi nähdä, mikäli valtio ei halua alistua tyystin vedätettäväksi ja mikäli sen päättäjät eivät tuudittaudu ajatukseen siitä, että annetaan nyt mennä niin päästään kerralla eroon kymmeniä vuosia kestäneestä riesasta.
Saamelaiskäräjien lausunto nimittäin lupaa, että mikäli ILO 169 -sopimus sen ehdoilla ja sen esittämällä tavalla ratifioidaan, sitten se vasta myllytys alkaakin. Samalla se tarkoittaa melkoista hurlumheitä elämänmenolle Lapissa, eivätkä nuo vaikutukset jäisi vain Lappiin, asuuhan suurin osa Suomen saamelaisista jo muualla kuin niin kutsulla saamelaisten kotiseutualueella.
Saamelaiskäräjien mukaan ”ILO 169-sopimuksen ratifioinnin osalta tulee ottaa käyttöön sekamuotoinen voimaansaattamislaki, jossa säädettäisiin keskeisistä sopimuksen toimeenpanosäännöksistä, erityisesti koskien maa-, vesi- ja luonnonvaraoikeuksia”.
Tämä tarkoittaa, että sopimus ratifioitaisiin säädöksellä, jolla sidottaisiin seuraavia hallituksia jatkamaan ratifioinnin yksityiskohtaista soveltamista, tai että vähintään hallituksen esityksen perusteluosassa tuotaisiin esille ne ILO-sopimuksen artiklat, joissa Suomen lainsäädäntö ei vielä täyty ja toimenpiteet, miten tavoite voidaan saavuttaa.
Käräjät lausuu: ”Käytännössä Suomi ei voi ratifioida ILO 169-sopimusta ilman saamelaiskäräjien hyväksyntää. Saamelaiskäräjät ei voi antaa hyväksyntäänsä sellaiselle esitykselle, jonka mukaan ILO 169-sopimus ei edellyttäisi Suomen lainsäädännön muuttamista miltään osin, koska samalla saamelaiskäräjät tunnustaisi sen, että saamelaisten maa-, vesi- ja luonnonvaraoikeuksia ei tarvitsisi ratkaista eikä saamelaisilla olisi kollektiivioikeuksia”.
Tämä tarkoittaa, että Suomen eduskunnan tulee alistua suoraan saamelaiskäräjien ja käytännössä sen valtaapitävien tahtoon. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomi vastoin oikeusministeriön selvitysmies Juhani Wirilanderin selvitystä ja useita uusia tutkimuksia jättäisi edelleen leijumaan ilmaan mahdollisuuden siitä, että nykyisellä saamelaiskäräjien vaaliluettelon ryhmällä olisi jokin kollektiivioikeus valtionmaihin- ja vesiin; ILO-sopimusta hyödyntämällä tuosta oikeudesta voitaisiin siis jauhaa edelleen maiden ja vesien omistusta vaatien.
Saamelaiskäräjät pitää lausunnossaan ”ehdottoman tärkeänä, että sopimus ratifioitaisiin kuluvalla eduskuntakaudella saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston hyvällä yhteistyöllä. Asian valmistelun suurista puutteista huolimatta saamelaiskäräjät on valmis työstämään hallituksen esitystä siten, että saamelaiskäräjiä ja Suomen valtiota tyydyttävä ratkaisu voidaan saavuttaa ja sopimus ratifioida”.
Saamelaiskäräjät vetoaa tällä lausuntonsa kohdalla kiireeseen, jota ILO-sopimuksen ratifioimiseksi on kuluvalla Jyrki Kataisen hallituskaudella lietsottu hallitusohjelman sanamuotoon vedoten. Saamelaisjohdon politiikan jatkeeksi estoitta heittäytyneessä Ylen saamenradiossa on ruvettu lataamaan samaa painetta uudelle pääministerille, Alexander Stubbille. Hänen vanha lausahduksensa nostettiin nyt pääministerin sanomana otsikkoon tyyliin: ”Häpeän sitä, ettei Suomi ole ratifioinut ILO-sopimusta”. Ehkä kokoomusvaikuttajien ja muidenkin on syytä panna tämä vedättäminen merkille ja informoida pääministeriä mikäli hän ei ole uutista itse sattunut havaitsemaan.
Kun saamelaiskäräjät haluaa ”ehdottomasti”, että ILO-sopimus ratifioidaan vielä jäljellä olevana vaalikauden pätkänä, sen johdon piirissä oivalletaan, ettei seuraavaa tilaisuutta ”vuosisadan puhallukseksi” nimitellylle hankkeelle ehkä enää ilmaannu. Ei ainakaan niin, että ILO-sopimus koskisi Suomessa vain nykyistä valikoitua saamelaisluettelon ryhmää.
Kiirettä ja hätää kuvaa sen lausunnossa oleva kohta: ”Hallituksen esitysluonnoksessa on kiinnitetty huomiota esityksiin metsähallituslain saamelaisia koskevien pykälien tarkistamiseksi ja saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelleen työryhmän esityksiiin. Hallituksen esitysluonnoksessa ei kuitenkaan alisteta sopimuksen ratifiointia riippuvaiseksi kyseisten esitysten etenemisestä”.
Saamelaiskäräjät edelleen lausuu: ”ILO:n asiantuntijakomitean tekemien suositusten ja päätösten perusteella minkään sopimuksen ratifioineen valtion lainsäädäntö ei ole vastannut ILO 169-sopimuksen velvoitteita ratifioinnin aikana ja jokainen sopimuksen ratifioinut valtio on saanut suosituksia ILO 169-toimeenpanemiseksi ILO:n valvontaelimiltä. Norja ei täytä Finnmarken-lailla kaikkia ILO 169-sopimuksen vaatimuksia.
Mallit, miten sopimus on ratifioitu joissakin maissa, eivät ole sovellettavissa Suomeen vaan ratkaisevaa on, että sopimuksen toimeenpanon tulee olla Suomen saamelaiskäräjien hyväksymää ja tukemaa. Tähän ILO:n valvontaelimet tulevat kiinnittämään huomiota, mikäli Suomi ratifioi sopimuksen ilman saamelaiskäräjien hyväksyntää”.
Mitäkö tämä siis tarkoittaa? Sitä, että saamelaiskäräjien johto ajaa ILO-sopimuksen tulkintaa Suomessa raskaimman jälkeen ja samalla sen itsensä räätälöimänä – ei muista maista mallia hakien.  Jos Suomen oikeusministeriö, valtioneuvosto ja eduskunta tämän lausunnon kohdan itselle avaavat, voisi ennustaa ratifioinnin jäävän tekemättä. Käytännössä loppua kaivoslain ja metsähallituslain kaltaisille lainsäädäntöhankkeille, erilaisille Akwé:Kon -virityksille ja muille osin läpi maan vaikuttaville vaatimuksille ei olisi näköpiirissäkään. Käräjät sanoo asian vielä suoraankin: ”Hallituksen esitysluonnoksen mukaan Suomen lainsäädäntö täyttäisi ILO 169-sopimuksen ratifiointiedellytykset eikä kansallista lainsäädäntöä olisi tarvetta muuttaa eikä saamelaiskäräjien resursseja tarvitsisi lisätä. Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan hallituksen esityksen perustelut eivät ole tältä osin ILO 169-sopimuksen, Wienin yleissopimuksen pacta sunt servanda – säännöksen eivätkä perustuslain 22 § ja 95 § periaatteiden mukaisia”.
Saamelaiskäräjien lausunnossa ILO-kiirettä perustellaan saamelaiskulttuurin heikentyneellä asemalla ja tietenkin Suomen imagolla: ”Saamelaiskulttuurin nykytila on hyvin uhanalainen ja tulevaisuus on erittäin epävarma. Saamelaisväestön määrä on kasvanut vuodesta 1962 vuoteen 2007 158 %. Saamen kieltä ensimmäisenä kielenään puhuvien määrä on puolestaan laskenut samassa ajassa 16 %. Kun vuonna 1962 saamea ensimmäisenä kielenään puhui noin 75 % saamelaisista, vuonna 2007 enää 26 % saamelaisista puhui saamea ensimmäisenä kielenään.  ILO-sopimuksen ratifiointi on välttämätöntä, jotta saamelaiset voisivat säilyttää omaleimaisen kulttuurinsa tulevaisuuteen nähden. Sopimuksen ratifiointi on välttämätöntä Suomen ulkopoliittisen ja sisäpoliittisen uskottavuuden vuoksi ja tilanteen selkiyttämiseksi saamelaisten kotiseutualueella”.
Tuo edellä mainittu tilanteen selkiyttäminen tarkoittaisi saamelaisjohdon mukaan mm. seuraavaa: ”Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan ILO 169-sopimuksen ratifiointi edellyttää Suomessa sitä, että saamelaisten kotiseutualueen valtion hallinnassa olevat maa- ja vesialueet siirretään Metsähallituslain uudistuksen yhteydessä erityisen hallintoelimen alaisuuteen, jonka edustajien enemmistön saamelaiskäräjät valitsee ja jossa myös kolttien kyläkokous on edustettuna. Elimen tarkoituksena olisi hallinnoida saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevia valtion maa- ja vesialueita erityislainsäädännön mukaisesti. Tehtävää varten saamelaiskäräjille ja kolttien kyläkokoukselle turvataan riittävät resurssit. Muutos ei vaikuttaisi jokamiehenoikeuksiin eikä muussa lainsäädännössä taattuihin käyttö- ja nautintaoikeuksiin taaten myös alueella asuvien valtakulttuurin edustajien oikeudet käyttää luontoa ja luonnonresursseja erityislainsäädännössä säädetyillä edellytyksillä”.
Luonnonsuojelijoille lienee mieluista luettavaa seuraava:
 ”Artiklan 15 osalta saamelaiskäräjät toteaa, että Suomen lainsäädännössä ei ole määräyksiä hyötyjen jaosta, eikä Suomen lainsäädäntö vastaa artiklan velvoitteita toisin kuin hallituksen esitysluonnoksessa todetaan. Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan artikla 15 edellyttää mm. kaivos-, metsä- ja maa-aineslain tarkistamista siten, että saamelaisten kotiseutualueelta hyödynnettyjen luonnonvarojen hyötyjä jaetaan saamelaiskäräjille. Koltta-alueella hyödynnetyistä luonnonvaroista hyötyjä tulee jakaa myös kolttien kyläkokoukselle. Metsien hyödyntämisen osalta hyötyjen jakaminen ei koske yksityisessä omistuksessa olevia metsiä tai yhteismetsiä”
Mitä ILO-ratifiointi todella vaikuttaisi uhanalaisille saamen kielille ja muulle kulttuurille? Mitä saamelaisten enemmistönä olevat citysaamelaiset tai inarinsaamelainen poromies-kalastaja saisivat siitä, että saamelaiskäräjät ja vähin kolttien kyläkokouskin saisivat lisää sitä kollektiivista valtaa - ja rahaa vaikkapa valtion metsien hakkuista tai kaivoksista?
Ehkä saamelaisten kannattaisi omassa keskuudessaankin asiaa ihan käytännössä miettiä.
Aivan oma lukunsa ovat tietenkin norsunluutorneissaan saamelaisten kulttuurin kurjaa tilannetta ruikuttavat huippupalkkaiset johtajat, radiopomot, professorit ja muu saamelaiseliitti. Ja toisihan ILO-sopimukseen liittyvä hallinnointi ja painostaminen leivän jatketta muutamalle ihmisoikeusraportoijalle, vähemmistövaltuutetulle ja mitä näitä ylätason toimijoita nyt onkaan.
Se olisi kuitenkin saamelaiskäräjien viimeisimmän yleiskokouksen saamelaismääritelmäesityksen ja tämän ILO-lausunnon toteutuessa varmaa, että Suomessa alkuperäiselle saamelaiskulttuurille, inarinsaamelaisuudelle, tulisi noutaja.
Ei Suomen kansainvälistä mainetta pelasteta uhraamalla inarinsaamelaiset ja syyllistymällä lisäksi vielä tunnustamattoman alkuperäiskansan, metsäsaamelaisten, kulttuuriseen kansanmurhaan.


Veikko

30 kommenttia:

 1. Kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, demokratiaa sekä maamme perustuslakia arvossa pitävänä ihmisenä en voi hyväksyä oikeusministeriön, valtioneuvoston, useiden virkamiesten ja valtion laitosten toimintaa, jonka tuloksena näyttää olevan saamelaisen kotiseutualueen maita ja vesiä koskevan päätösvallan ja taloudellisen hyödyn siirtäminen pysyvästi saamelaiskäräjiä dominoivalle suvulle ja saamelaiseliitille.
  Pidän sitä törkeänä ihmisoikeusrikoksena, joka kohdistuu saamelaisalueen muihin asukkaisiin viemällä heidän elinmahdollisuutensa. Lisäksi se vie kunnalliselta itsehallinnolta pohjan.
  Se on lahja Suomen valtiolta eräälle suvulle ikiajoiksi hallita aluetta ja saada siitä hyöty.
  Se on mahtava tulon- ja omaisuuden siirto pienelle saamelaisryhmälle. Se paisuttaa sekä suoranaisesti että välillisesti valtion menoja työttömyysturvan ja muun sosiaaliturvan kustannusten nousun muodossa.
  Eikö valtioneuvostossa löydy ymmärrystä päätöstensä yhteiskunnallisista vaikutuksista? Eikö hallinnosta löydy tekstien merkitysten (saamelaiskäräjien vaatimusten) ymmärtämiseen?
  Ihmisoikeuskatastrofi ja varsinainen Pandoran lipas avautumassa?


  VastaaPoista
 2. Klemetti Näkkäläjärven blogi 30.6.2014
  ”Määritelmä korostaa kokonaisuudessaan sitä, että saamelaiskulttuurin ja KIELEN ON PITÄNYT OPPIA SUKUYHTEISÖSSÄ , henkilön täytyy ylläpitää saamelaiskulttuurin perinteitä ja olla saamelaisyhteisön jäsen. Historiallista on, että saimme ensimmäistä kertaa lain perusteluosaan viittaukset alkuperäiskansajulistukseen. Lain perusteluosaan saimme myös selkeän maininnan siitä, että pelkkä merkintä lappalaiseksi vanhoissa asiakirjoissa ei riitä todisteeksi henkilön saamelaisuudesta." (Suuret kirjaimet kirjoittajan)
  Klemetin tulkinnan mukaan saamelaisista (lappalaisista) polveutuvaa, joka ei ole oppinut kieltä sukuyhteissössään, vaan opettelee sen esimerkiksi koulussa tai aikuisena, ei hyväksytä saamelaiseksi.
  Onko ministerityöryhmä samaa mieltä Klemetti Näkkäläjärven kanssa.

  Yle Sapmin sivuilta saamelaismääritelmässä
  ”2) että hän on omaksunut sukusiteittensä kautta saamelaiskulttuurin ja ylläpitänyt yhteyttä siihen ja on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty verotusta tai väestökirjanpitoa varten laadittuun viranomaisasiakirjaan lappalaiseksi; tai ”


  Yle Sapmin mukaan perusteluihin lisättiin
  ”Lisäksi lain perusteluihin lisättiin seuraavat kohdat:
  [...] Näin ollen pelkästään se seikka, että henkilö on tällaiseen asiakirjaan merkityn ihmisen jälkeläinen, ei riitä osoittamaan henkilön olevan saamelainen.
  [...] 2 momentin uuden maininnan on tarkoitus korostaa saamelaisten ryhmähyväksyntää ja antaa sille asianmukainen painoarvo lain tulkinnassa huomioiden jatkuvan kansainvälisoikeudellisen kehityksen ja ihmisoikeuselinten suositukset alkuperäiskansojen oikeusaseman suhteen ja YK:n alkuperäiskansajulistuksen keskeiset artiklat alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuteen, jäsenyyteen ja kulttuurin suojeluun liittyen. [...]”

  Aika kova vedätys. Klemetin tulkinta ja lisäys tarkoittavat, että tosiasiassa saamelaismääritelmäää kiristettiin.
  Jos määritelmä hyväksytään ja ILO sopimus saamelaiskäräjien esitysten mukaan, on Suomen valtiolla selitettävää kansainvälisissä ihmisoikeus- ym. forumeilla miksi on säädetty sellaiset lait ja sopimukset, jotka loukkaavat muiden kuin saamelaiskäräjien vaalilautakunnan enemmistön hyväksymien ihmisten perustuslaillisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia saamelaisten kotiseutualueella.

  Saamelaismääritelmä sen perusteluihin otetut lisäykset sekä sk:n kaavailemat paragrafit Ilo-sopimukseen tarkoittavat, että nykyiselle saamelaiskäräjien valtasuvuille annetaan valta määrätä maiden ja vesien käytöstä ikuisiksi ajoiksi, vaikka kukaan heistä ei asuisikaan saamelaisten kotiseutualueella vaan vaikka New Yorkissa tai Bermudalla, ja että saamelaisten kotiseutualueestä tulee heille kultakolikoita syytävät Sampo.

  Muut kuin viralliset saamelaiset muodostavat jatkossa oikeudettomien luokan, jonka osana on ehkä palvella saamelaisia ja maksaa kymmenyksensä heille.
  Esimerkiksi osa (tietysti mahdollisimman suuri) kaikkien elinkeinoijen tuotosta kilahtaisi saamelaisten kassaan, näistä merkittävä olisi turismi. Elinkeinovapaudesta ei voida puhua. Poronhoito kielletään muilta kuin virallisilta saamelaisilta. Miten käy paikallisten
  asukkaiden oikeuksien kalastaa, marjastaa ja seinestää puhumattakaan metsästyksestä?

  Tekeillä on rahastusautomaatti. Sen lisäksi valtion tulee tietysti maksaa vielä kaikki toimintamenot.

  Kaikista näistä ”elinkeinoista” saamelaiskäräjät keraa kymmenyksensä jos se edes sallii muiden kuin jäsentensä. Samassa marjamettässä käyvä suomalainen asukas joutuu väistymään, jos saamelainen haluaa sielllä marjastaa.

  Kaikkiin pykäliin tulee saamelaiskulttuurin heikentämiskielto ja saamelaiskäräjät soveltaa sitä taatusti laajasti.
  Kuulostaa hurjalta. Edellä oleva on kuintkin mahdollista, jolleivät Suomen päättäjät tule järkiinsä.

  AINOA TAPA SELVITTÄÄ MITÄ SAAMELAISTEN OIKEUKSIA KOSKEVIEN LAKIEN KOKONAISUUS TARKOITTAA, ON ETTÄ SUOMEN ETEVIMMÄT LAIN- JA HALLINNONTUNTIJAT TUTKIVAT NIIDEN VAIKUTUKSET ALUEEN ASUKKAIDEN, VALTIOTALOUDEN, ELINKEINOVAPAUDEN JA PERUSTUSLAILLISTEN OIKEUKSIEN JA IHMISOIKEUKSIEN KOKONAISUUTEEN.

  VastaaPoista
 3. Mahdollisimman monen saamelaisen tulee voida hyödyntää alueen maa- ja vesialueita itse harjoittamaansa saamelaista elinkeinoa tai elinkeinojen yhdistelmää käyttäen kestävän käytön puitteissa ja muut huomioiden. Tämä on Ilon tarkoitus.

  Muussa tapauksessa poismuutto, saamelaiskulttuurin tuhoutuminen ja saamelaisten pakkosulautuminen jatkuvat, mistä suuri vastuu on kuuluva esitystä esittelevälle oikeusministerille ja sitä valmisteleville oikeusministeriön johtaville virkamiehille.

  Saamelaiset tarvitsevat Lapissa perinteisten elinkeinojen työpaikkoja.

  VastaaPoista
 4. Halutaanko Ylä-Lappiin sisällissota ihan oikeasti? Siinä tapauksessa saamelaiskulttuuri on oikeasti uhattuna ja häviää taatusti.
  Nyt järki käteen ja kieli keskelle suuta. Tähän enää enempää kähinää kaivata. Vain muutaman vallasta pöhöttyneen nepotismin tähden!
  Äly hoi!

  VastaaPoista
 5. Kiitän Veikkoa erinomaisesta analyysistä, joka koski saamelaiskäräjien viimeisintä kannanottoa ILOn sopimuksen ratifioimisesta. Kuten Veikon viimeisin blokirjoitus osoittaa, saamelaiskäräjien viimeisin kannanotto ILOn sopimuksen ratifioinnin reunanehdoista paljastaa kaikelle kansalle sen, miten saamelaiskäräjien poliittisen johdon valmistelemilla esityksillä ei ole mitään kosketuspintaa todellisuuden kanssa. Enää sitä ei voi parhaimmallakaan tahdolla selittää tottumattomuudeksi eikä tiedostamattomuudeksi. Toistuvat, täydellisestä tilannetajun puutteesta kielivät töksäyttelyt osoittavat vain, että poliittinen johto on yksinkertaisesti näyttänyt tasottomuutensa. Rakentavuutta esityksestä en hyvälläkään tahdolla niistä löydä.
  Minun on tunnustettava se, että ole koskaan ymmärtänyt Suomessa harjoitettua saamelaispolitiikkaa. Usein tuntuu siltä, että alkuperäiskansapolitiikan suhteen saamelaiskäräjien poliittiselta johdolta on kadonnut punainen lanka ja että puheenjohtajalta on pallo täysin hukassa. Suomessa on arkipäivää se, että Lapissa ilmestyvistä päivälehdistä saa lukea jatkuvasti päättömistä lakiehdotuksista, joita saamelaiskäräjät roiskii oikeusministeriön käsiteltäväksi. Tällainenko toiminta on ollut saamelaiskäräjälain säätämisen tarkoitus? Ja miksi julkiset tiedotusvälineet eivät arvioi käräjien toimintaa osana hallintoa ja viranomaistoimintaa?
  Kuvattuja, päättömiä ehdotuksia kuvastaa todella hyvin käräjien ehdotus siitä, että alku- ja heimokansoja koskeva ILOn alkuperäiskansayleissopimus pitäisi ratifioida, koska saamelaiset on todettu saamelaiskäräjälaissa alkuperäiskansaksi. Toisin sanoen käräjät haluaisi vaatimuksillaan kaapata todellisen alkuperäisväestön – lappalaisten − oikeudet itselleen kieltämällä statuksettomien saamelaisten ja etnisten saamelaisten yhteisen historian.
  Tuntuu uskomattomalta, että oikeusvaltiossa, ilman mitään olosuhdeanalyysiä, ollaan valmiit siirtämään saamelaisiakin vanhemman väestöryhmän oikeudet ihmisille, joilla on alueeseen historian valossa varsin lyhytaikainen suhde. Kuvatun käsityksen piiloajatus, että laki määrittelee alkuperäiskansan, ei ole kansallisen historian, asutushistorian eikä minkään muunkaan tosiseikan mukainen tai ei vastaa tosiasioita.
  jatkuu...

  VastaaPoista
 6. ...jatkoa:

  Saamelaiskäräjät ei ole tähän mennessä hyväksynyt kansainvälisen ihmisoikeusoikeuden arvovaltaisimpien elinten linjauksia, joiden mukaan yksilön oma itseidentifikaatio on se peruste, jonka mukaan tulee arvioida, kuuluuko joku alkuperäiskansaan vaiko ei. Saamelaiskäräjät ei myöskään anna vähäisintäkään merkitystä yhtäjaksoiselle polveutumiselle ja se on täyssokea saamelaisuuden muille muodoille kuin porosaamelaisuudelle. No, tuntee se yhden toisen muodon: citysaamelaisuuden, joka on jo toinen asia kuin yleissopimuksen mukainen alkuperäisyys tai alkuperäiskansa.
  Saamelaiskäräjien politiikassa tuntuu olevan patenttiratkaisuna se, että lappalaisiin liittyviä asioita automaattisesti rajoitetaan ja kielletään. Tämä paatunut toimintamalli leimaa myös hyvin vahvasti harjoitettua saamelaispolitiikkaa. Yleisimpiä keinoja käräjien politiikassa ovat olleet erilaiset tilauslausunnot, joissa pyritään koko ajan kiistämään uusimmat tutkimustulokset vailla mitään vertailupohjaa. On vaikea sanoa, mikä on se tenhovoima, joka saa omilla aloillaan muuten ehkä hyvinkin pätevät tutkijat tuottamaan nimenomaan Saamelaiskäräjille lausuntoja, jotka tarkemmin analysoiden osoittautuvat tieteelliseksi hutuksi tai pelotteluksi. Tutkijoilta näyttää puuttuvan tieto tutkimusten objektiviteetista ja tieteen kehityksestä. Joillakin on juuttunut päälle poliittinen vaihde.
  Oli kyseessä sitten saamelaispolitiikka tai tuomarointi, niin asioilla täytyy olla aina johdonmukainen linja. Olisi äärimmäisen tärkeää, että alkuperäiskansapolitiikkaan saadaan selkeä linja, jotta vähiä resursseja pystyttäisiin suuntaamaan järkevämpiin asioihin. Ei ole mitään järkeä siinä, että samoista asioista jatkuvasti jauhetaan uudestaan ja uudestaan, ja aikaa kuluu turhiin asioihin. Näin on varsinkin, kun osa saamelaiskäräjien jäsenistä ei ole perillä lainkaan nykytutkimuksen tuottamista tuloksista. Valtiovallan toiminta on vielä hämmentävämpää: se on ollut omiaan oikeusministeriön johdolla ohittamaan tutkimustulokset ja viipyilee menneisyyden urissa operoiden diskriminaation poluilla.
  jatkuu...

  VastaaPoista
 7. ..jatkoa:

  Lapin alkuperäiskansapolitiikassa on ollut tähän asti käytettävissä vain yksi linja: on vain yksi alkuperäiskansa. Tärkeintä olisi kuitenkin, että saamelaiset ja lappalaiset asetettaisiin samalle viivalle, koska uusimmat tutkimustulokset nimenomaan tukevat sellaista ratkaisua. Se on asetelma, jota valtio ei voi enää sivuuttaa.
  Myös saamelaiskäräjien poliittisen johdon pitäisi kyetä luottamaan lappalaisiin jo näiden kattavien oikeuksien, kiistattoman alkuperäisyyden ja rakentavan keskustelun vuoksi. Käräjien pitää kyetä käyttämään järkeä ainakin sen verran, ettei rekisteriin kuulumattomia, statuksettomia saamelaisia tarvitse ahdistaa kulmaan ja rangaista omista valinnastaan kuulumisestaan alkuperäisväestöön.
  Loppujen lopuksi kysymys on kuitenkin ihmisten omista päätöksistä ja teoista, eivätkä ne ole eikä niiden tule olla saamelaiskäräjien poliittisen johdon kontrolloitavissa. Helpompaa olisi kaikille, että asioista puhuttaisiin avoimesti eikä keinotekoisia esteitä pyrittäisi pystyttämään etnopoliittisilla raja-aidoilla samaan väestöön kuuluvien ihmisten eteen. Avoimuus sisältää kuitenkin molemminpuolisuuden keskustelussa, mikä ei ole ollut Saamelaiskäräjien avuja. Valistustakin pitäisi yrittää lisätä sen sijaan, että levitetään valheellista tietoa ja rasistisia
  Kukaan ei ole avaamassa portteja saamelaisuuteen selkosen selälleen koko Suomen kansan rynnätä sisään. Saamelaisiksi ei tule pyrkimään 512 000 henkilöä, vaikka tohtori Tapani Matala-aho onkin matemaattisen laskentamallinsa avulla niin pelotellut Saamelaiskäräjien tilaamassa lausunnossaan. Tutkijalta on jäänyt laskematta, moniko rekisterisaamelainen on saanut aseman suomalaisena tai porosaamelaisena. Laskelmassa on sivuutettu myös yleissopimuksen ehdottomat edellytykset alkuperäisyyden määrittämisessä. Mistä lie laskelman laatija oppinsa hakenut?
  Saamelaiskäräjien ajama entistäkin ahtaampi saamelaismääritelmä on mitä suurimmassa määrin keinotekoinen ja leikkaa samaan alkuperäisväestöön kuuluvat ihmiset erilleen toisistaan, eli ihmiset, jotka kuuluvat sivistyksellisesti ja taloudellisesti samaan väestöön.
  Sellainen jos mikä on rasistista mutta myös imperialistista valloituspolitiikkaa. On aivan turha ja vihamielistä luoda sellaisia vaikeuksia samoissa yhteisöissä olevien ihmisille. Sellainen ahdas määritelmä ei ole tarpeen todellisen alkuperäiskansan oikeuksien suojelemiseksi. Se ei ole myöskään kansallisen oikeuskäytännön mukaista.
  Elävä saamelaisyhteisö ei karkaa pääväestölle vaikka Inarin saamelaisten oikeutetut vaatimukset hyväksytään. Se, mistä on aika päästä ja johon tarvitaan Saamelaiskäräjien ulkopuolista valitustietä aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, on porosaamelaisten muut saamelaisuuden muodot pois sulkeva yksinvalta, ja sen ikuistava syrjintä saamelaiskäräjävaalien vaali- ja äänioikeutettujen rekisteröinnissä. Saamelaiskäräjien lausunnossa ei ole ymmärretty pohtia oikeusvaltion ja laittomasti vailla oikeuksia olevien asemaa: tämän ei voi olettaa johtuvan tietämättömyydestä, vaan poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta.
  Mitä sitten edellä kerrotusta pitäisi päätellä? Niin kauan kuin saamelaiskäräjien poliittinen johto yrittää pitää statuksettomat saamelaiset poliittisilla raja-aidoilla etnisistä saamelaisista eristettynä, on perustellummat syyt kuin koskaan aikaisemmin vaatia Saamelaiskäräjien toiminnan kyseenalaistamista. Nykyisen puheenjohtajan toiminnan vuoksi monet ovat alkaneet pitää saamelaisia epäuskottavina pelleinä. Se ei voi olla kenenkään eikä varsinkaan saamelaisten etu. Ei voi todellakaan välttyä vaikutelmalta, että saamelaisten vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta olisi järkevämpää ja vaikuttavampaa sekä yhteiskunnan piirissä hyväksyttävämpää.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 8. Nuorena ja etelässä asuvana olin hyvin kiinnostunut lappalaisista ja lapin kielen opiskelusta. Nythän puhutaan saamelaisista ja saamen kielestä. Edelleenkin olen kiinnnostunut saamelaisista ja olen ylpeä että Suomessa on vielä heidän kulttuuriaan ja kieltään. Saamen kielen opiskelut jäivät ja nyt yli seitsemänkymppisenä en edes yritä sitä opiskella muuten kuin että luen Lapin kansasta silloin tällöin saamenkielisiä uutisia ja yritän saada joistain sanoista tolkkua.

  Olen aikoinani kalastellut ja retkeillyt paljon Lapissa ja siirryin myöhemmin kullankavun pariin. Kalastelu on jäänyt kokonaan ja retkeilytkin lyhyisiin matkoihin. Eläkkeelle jäätyäni muutin Kittilään mutta olen kaivellut valtauksellani Inarissa Palsinojan sivupurolla jo lähes kaksikymmentä vuotta. Tästä pääsenkin aiheeseen, mikä liittyy saamelaiskäräjiin, kullankaivuuseen ja näiden välisiin kärhämiin. Nämähän ovat kasvaneet suuresti vasta kun kaivoslaki uudistettiin 2011.

  Monissa kirjoituksissa on tullut esille kuinka erityisesti kullankaivu on syyllinen saamelaiskulttuurin häviämisessä ja että jos kullankaivu loppuisi niin kuulttuuri pelastuu. Jos kaikki kullankaivuuseen liittyvät valitukset vaikkapa vain viimeisten kolmen vuoden aikana laitettaisiin kirjaksi, olisi se sellainen teos että ties vaikka saisi Nobelin palkinnon. En millään voi uskoa että Suomen saamelaisten enemmistö hyväksyy pienen piirin tekemää kiusantekoa. Eikä saamelaiskäräjät ole aina syyllinen valituksiin. Tahoja on vaikka millä suunnalla. Valittajana voi olla jopa naapuri, joka ei hoksannut hakea ajoissa samaa kullanhuuhdonta-aluetta itselleen tai pari kertaa kesässä kalassa käyvä, joka valittaa siitä että Ivalojoelle on tulossa imurikaivaja ja sotkee koko joen. Purojen lähellä saa kaivella ojia ja myllätä metsiin vakoja, mitkä lähettävät hienoa kiviainesta vesistöön paljon enemmän kuin kullankaivajat ja vähentävät porojen luonnonruokakasvustoa huomattavasti enemmän kuin kullankaivu. Minä olen lapiokaivaja mutta minäkin saan aikaiseksi jonkin verran saostumista. Ivalojoen imurikaivuri imee karkeaa pohjasoraa, missä ei ole juuri lainkaan hienoa ainesta. Monet konekaivajatkin kaivavat vähemmän kuin lapiokaivajat ja vain siirtelevät painavia kiviä sivuun kaivureillaan.

  Uusimmassa kaivoslaissa on saamelaisalueeseen liittyvä kohta, mikä lakitietäjien pitäisi tarkemmin selvittää. Tietyissä asioissa kaivoksia ja kullankaivua säädellään saamelaisalueella eri tavalla kuin sen eteläpuolella. Saamelaisalueita ovat Enontekiö, Utsjoki, Inari ja Sodankylässä Lapin paliskunnan alue. Kuntien rajat on määritelty luultavasti sentin tarkkuudella mutta missä on Lapin paliskunnan eteläraja. Onko rajana Kittilän kunnan rajalta alkava poroaita valtakunnan itärajalle vai mikä. Poroaita seuraa Kitistä mutta on välillä sen pohjoispuolella, välillä eteläpuolella ja on Porttipahdan ja Lokan tekoaltaiden etelärannan tuntumassa enintään noin 3 km päässä rannasta. Jos minä haen kullanhuuhdontalupaa Porttipahdan etelärannan ja poroaidan väliselle aluelle, tarvitaanko siihen saamelaiskäräjien lausunto. Jos alue sijaitsee Porttipahdan pohjoispuolella, se ilmeisesti sijaitsee saamelaisalueella. Jos kaivoslaissa puhutaan saamelaisalueesta niin saamelaisalue on määriteltävä tarkoin. Täytyykö kaikkien poroaidan pylväiden koordinaatit mitata erikseen. Kullankaivajalle tai kaivoksen hakijalle piisaa metrin tarkkuus mutta miten lakimiehille.
  Voiko ILO-sopimusta vahvistaa jos saamelaialueen eteläraja on epäselvä ???

  Kullankaivaja Kittilästä

  VastaaPoista
 9. Mikko Kärnältä aiheeseen liittyvä kolumni netissä:
  http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/171247-saamelaiskarajalain-kompromissiesityksen-perusteluissa-tarkennettavaa

  VastaaPoista
 10. Kullankaivajana ja kultaseppänä seurasin kaivoslain valmistelua ja eduskuntakäsittelyä tarkkaan. Kauhea oli katsoa kun saamelaiseliitti ja metsähallitus kaivoslakityöryhmästä käsin pyorittivät Mauri Pekkarista ja Pekkarinen vuorostaan eduskuntaa. Tässä ollaan. Tukes kaivoslain valvontaviranomaisena pyysi minultakin lausuntoa kaivospiirin haltijana, miten varmistan sen, "ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten asemaa alkuperäiskansana."

  Vastasin sanatarkasti:

  "Kohtaan 5 on todettava, että olen vuodesta 1977 tähän päivään saakka harjoittanut vastuullista elinkeinotoimintaa, joka koostuu kullan ja jalokivien kaivuusta sekä siihen liittyvästä korunvalmistuksesta ja kaupasta. Olen omalla riskillä ja rahoituksella valmistanut 50.000 Lemmenjoki-korua, jotka olen toimittanut tilimyyntiin kultasepänliikkeisiin Inarin kunnan alueelle. Myynnin arvo on ollut miljoonia euroja. Toiminnasta on maksettu arvonlisäveroa ja muita veroja, joista osa on päätynyt Saamelaiskäräjien rahoitukseen ja osa Inarin kuntalaisten, siis myös saamelaisten palvelujen rahoittamiseen. Saamelaiskäräjät toimii porotalouden etujärjestönä. Sen politiikka on syrjivää ja nationalistista. Kaivoslaissa annetaan saamelaiskäräjille tosiasiallinen valta päättää kullankaivajien elinkeinoluvista. Verovaroin ylläpidetty, raskaasti tappiollinen ja luonnon kestokyvyn ylittävä poronlihan tuotanto on julkisen vallan erityisessä suojeluksessa. Vastenmielistä poliittista koplaustakin esiintyy; pari vuotta sitten oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (RKP) myönsi saamelaiskäräjille lisärahoitusta kielteisten lausuntojen monistamiseksi kullankaivajien lupahakemuksiin. Saamelaiseliitti kiitti liittymällä RKP:n jäseniksi. Byrokratiaa paisutetaan, tuottavat elinkeinot kielletään ja tappiollisia rahoitetaan." Päiväys, allekirjoitus, lisätietoja toiminnastani www-lemmenjokikoru.net

  Älkäämme kuitenkaan kadottako epätoivoamme, lipsautti Lapin Radion toimittaja joskun jonkun muun asian yhteydessä. Arska A

  VastaaPoista
 11. Palaan vielä käräjien 27.6.2014 kokouksessaan hyväksymään kannanottoon ILOn sopimuksen ratifioimisesta. Siinä käräjät asettaa erittäin tiukat reunaehdot sille, missä järjestyksessä ja miten saamelaisia koskevaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa.
  Tarkempi analyysi osoittaa yksiselitteisesti, että käräjien esitys jakaa alkuperältään samaa väestöä siten, että etnisin perustein alkuperäiskansaan kuuluvien oikeudet lisääntyisivät perusteettomasti ja etnisten saamelaiset verisukulaiset - statuksettomat saamelaiset häviäisivät heidän oikeutensa vähenisivät. Tämä tapahtuu siitäkin huolimatta, vaikka heillä olisi sama laillinen saanto. Tällaiselle jaolle ei ole perusoikeuksien ja tutkitun oikeus- ja asutushistorian mukaan mitään hyväksyttävää syytä. Alkuperäiskansayleissopimus ei ole tarkoitettu samaa väestöä eriarvoistavaan oikeustilan muutoksiin taikka uusien oikeuksien luovuttamiseen tai tunnustamiseen sen paremminkin kuin minkään väestöryhmän tai sen osan eriarvoistamiseen.
  Kun saamelaiskäräjien toimivallan piiriin kuuluu kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto, niin sillä ei voi minkään kansainvälisen sopimuksen mukaan maankäyttöä koskevaa toimivaltaa. Maaoikeudet eivät ole kollektiivisia oikeuksia, ellei kollektiivilla ole esittää saantoa hallitsemaansa maa-alueeseen. Tämä keskeinen perustuslakikysymys ohitetaan varsin kevyin perustein käräjien kannanotossa.
  Saamelaiskäräjillä ei voi olla myöskään poronhoito-oikeutta, ei metsästysoikeutta eikä kalastusoikeutta eikä edes maanomistusoikeutta ellei se osta maata joltakin maanomistajalta. Oikeudet kuuluvat yksityisille tiloille ja ihmisille.
  Tässä yhteydessä huomautan, että Suomen valtio on itselleen kiinteistöjä muodostaessaan rikkonut säännöksiä, koska sillä ei ole ollut esittää mitään saantoa, joka on omistussuhteisen kiinteistön muodostamisen keskeinen edellytys. Valtio ei ole saantojaan todentanut eikä sen tuomioistuimet niitä kiistäneet.
  Valtio on voinut asuttamistarkoituksessa jakaa (antaa) ei-ikenenkään maita, mutta ei yksityisten omistuksessa olevia maita, niin kuin se on isojaon yhteydessä tehnyt.
  Jos kaikki kansallinen lainsäädäntö pitäisi synkronoida ILOn yleissopimuksen kanssa, niin kiinteistöjärjestelmää säätelevät lait pitäisi ennen kaikkea perata, koska “saamelaisten oikeudet perinteisesti asumaansa alueeseen” tarkoittaa nimenomaan kiinteistökohtaisia alkuperäiskansaoikeuksia, jotka eivät voi siirtyä kenellekään sellaiselle, joka ei tuohon alkuperäiskansaan kuulu ja jolla ei ole asiakirjoihin perustuvaa näyttöä niistä. Esim. Tenojoen kalastusoikeus on sellainen alkuperäiskansaoikeus.
  Valtion on tunnustettava vihdoin kaikkien alkuperältään saman taustan omaavien ihmisten oikeudet. Se on ILOn sopimuksen ratifioinnin keskeinen edellytys. Alkuperäiskansaoikeuksien konkretisointi talojen perustamiskirjojen ja Juhani Wirilanderin selvityksen ja Lapin maaoikeudet - tutkimuksen mukaisesti pitäisi saada suoritettua ensin, koska alkuperäiskansaoikeudet pyritään selvästikin kiistämään yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla “saamelaisilla on samanlaiset maaoikeudet kuin suomalaisillakin”. Tenolla se johtaa siihen, että alkuperäiskansa on kohta ajettu rannalle pato- ja verkkopyynteineen kalastusmatkailijoiden tieltä. Sama koskee Inarijärven alkuperäisväestöä.
  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 12. Tässä Jouni Kitti on osunut asian ytimeen.

  VastaaPoista
 13. Poliitikkojen ja virkamiesten "saamelaishumalasta" heräämisestä, joka seuraa sen jälkeen kun kaikki saamelaisten vaatimukset on täytetty (viimeisin esitys on sitoa kaikki viranomaiset marioneteiksi saamelaisten kestävän kehityksen valjaisiin), on hirvittävä krapula.
  Saamelaiseliitin manipulaatio, jonka vankkureita vetävät sk:n hallitus, yle sapmi ja rkp, erityisesti oikeusministeri Henriksson, joka vakuutti vuosi sitten, ettei tavoitteena ole muuta kuin, että "saamelaiset saisivat vähän enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa".
  Ne esitykset, jotka SK:sta ovat lähteneet ja suunnitteilla ja jotka syntyvät sk:n tilauksesta liukuhihnalla, tarkoittavat nimenomaan muiden kansalaisten oikeuksiin puuttumista ja viranomaisten toimivallan murenentamista saamelaisten kotiseutualueella.
  Manipulatiivisesta vallanhamuamisesta on maailmanhistoriassa kyllin esimerkkejä. Yleensä niiden tunnistaminen on myöhässä ja jälki tuhoisaa.

  On omituista, etteivät edes lakeja valvovat ja hallintoviranomaiset osaa tunnistaa ilmiötä. RKP ja oikeusministeri Anna-Maija Henriksson, joita Klemetti Näkkäläjärvi blogissaan vuolaasti kiittelee, ovat tässä prosessissa kätilö ja sylikummi.
  Klemetillä on kiire saada asiat mahdollisimman pitkälle ja päättäjät "sitoutettua" saamelaiskäräjien megalomaanisiin tavoitteisiin, jotta he voivat painostaa seuraavan vaalikauden päättäjiä. Mitä enemmän aikaa kuluu, sen ilmeisemmäksi saamelaiskäräjien valtaryhmän tavoitteet tulevat. Se ei ole heidän "etujensa" mukaista. Siksi on kiire.

  VastaaPoista
 14. Tämä alkuperäiskansavouhotus on suuri loukkaus todellisia alkuperäiskansoja kohtaan. Satuinpa tässä katsomaan ohjelman, jossa näytettiin Brasilian alkuperäiskansojen elämää. Miten nykysaamelaisia voi edes ajatella samalla nimikkeellä: alkuperäiskansa. Hävetkää.

  VastaaPoista
 15. Metsähallituksen ILO-lausunto löytyy oheisesta linkistä. Onpa melkoisen perusteellisesti paneuduttu!
  http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/18600/Mets%C3%A4hallitus.pdf

  VastaaPoista
 16. Eikö henkiriepunikaan ole enää saman arvoinein saamelaisten käsissä ilo-ratifioinnin jälkeen. Sakoilla varmaan selviäisivät. Katso metsähallituksen ilo-lausunto, 10 artikla. Taidanpa perehtyä tähän lausuntoon tarkemminkin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuohon kymmenenteen artiklaan ehkä voidaan liittää joskus saamelaiskäräjien kokouksen yhteydessä kuulemani keskustelu, jonka mukaan "saamelaisessa" poronhoidossa tulisi soveltaa muun ohella "kulttuurisia" oikeuskäsityksiä. Tuo puhe kumpusi muistaakseni erävalvonnasta ja siitä seuranneista epäoikeudenmukaisiksi koetuista käräjöinneistä. Aikanaan opin Käsivarressa, ettei sellaista rikosta kuin porovarkaus ole olemassakaan, on vain "poron ottamista" (Skierri-elokuvassa tätä tavallaan käsiteltiin, kertoi sen päähenkilö siellä tunturissa).
   Toisaalla minulle on kerrottu, että Metsähallituksen puolella on annettu valvojien ymmärtää olla kovin kiinnostumatta jokaisesta ahman jälkiä seuraavasta kelkanjäljestä täällä saamelaisalueella.
   Näistä ehkä joskus vähän tarkemminkin.

   Poista
 17. Ilo sopimus 8 artikla kohta 2. "Näillä kansoilla on oltava oikeus säilyttää omat tapansa ja instituutionsa elleivät ne ole ristiriidassa valtion lainsäädännön määrittelemien perusoikeuksien ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kanssa"
  Valtion tehtävänä on varmistaa, ettei saamelaisten oikeuksia koskeva lainsäädäntö ole ristiriidassa perusoikeuksien kanssa. Saamelaisilla on velvollisuus noudattaa Suomen lakia.
  kohta 3.
  "2. kohdan soveltaminen ei saa estää näiden kansojen jäseniä käyttämästä kaikille kansalaisille kuuluvia oikeuksia eikä täyttämästä vastaavia velvollisuuksia"

  Ssaamelaiset ovat eläneet järjestäytyneessä yhteiskunnassa jo vuosisatoja.
  9. -10. artiklassa mainitut erityisoikeudet lainkäytön ja rangaistuksen suhteen perustuvat alkuasukas - ja heimokansojen suojelun tarpeeseen. Esimerkiksi 10 artiklan 2 kohta uille rangaistusmuodoille kuin vapausrangaistukselle on annettava etusija, voidaan ajatella syntyneet olevan tarpeen niille alkuperäiskansoille, jotka elävät edelleen taivasalla. Porotaloutta harjoittavat ovat Suomessa jo vuosisadan asuneet kiinteissä asumuksissa eikä vapausrangaistus ole heille sen pahempi kuin muille Suomen asukkaille.
  Tähän mennessä ei ole tuotu esiin mitään erityissyytä sille, että saamelaisia tulisi kohdella oikeudessa toisin kuin Suomen muita asukkaita eikä mitää mikä saamelaisten tapaoikeudessa, jonka vuoksi olisi tasa-arvon välttämätöntä kohdella heitä positiivisen diskriminaation pohjalta.

  14. artikla

  2. kohta
  "Hallitusten on tarpeellisin toimenpitein määriteltävä kysymyksessä olevien kansojen perinteisesti asuttamat maat ja taattava tehokas suoja niiden omistus- ja hallintaoikeudelle."
  Tämä on vielä selvittämättä eikä Ilo-sopimusta voida ratifioida ennen kuin se on tehty.
  3. "Kansallisen oikeusjärjestykseen on sisällytettävä tarkoituksenmukainen menettely kysymyksessä olevien kansojen maahan liittyvien vaatimusten ratkaisemiseksi"
  Asia ei ainakaan julkisesti ole valmisteltu.

  Saamelaiskäräjät on käy huolellisesti läpi ILO-sopimusta ja teettää uskotulla taholla lakiesityksiä ja puitesopimusesityksiä valtiolle jokaisesta kohdasta, vaikka ne ovat tarkoittettuja suojaamaan sorrettuja, vailla oikeusia ja koulutusta tai muita resursseja olevia alkuperäis- ja heimokansoja (alunperin alkuasukas -ja heimoasteella olevia väestöryhmiä). Väsytystaktiikka eli valtion elinten väärinkäyttö.
  Saamelaisilla on Suomessa samat oikeudet ja velvollisuudet (jotka usein jätetään mainitsematta) kuin muulla väestöllä.
  Saamelaiskäräjät ei tavoittele yhdenmukaista ja tasa-arvoista asemaa, vaan pyrkii saamaan parempaa etua positiivisen diskriminaation varjolla.
  Jokainen sen lausunto sisältää aina pitkän litanian siitä, että saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa (po. alkuperäiskansaksi tunnustettu) mutta se lähtee siitä, että saamelaiset edustavat (monopoli) alkuperäiskulttuuria, mikä antaa heille mahdollisuuden syrjiä muita alkuperäiskansakriteerin täyttäviä ja määritellä mielivaltaisesti saamelaisiksi haluamansa henkilöt valtansa pönkittämiseksi.

  Suomen valtion on suojattava kaikkien maassa asuvien ihmisten perus- ja muut oikeudet yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
  Mielestäni saamelaisten oikeudet nykyisen lainsäädännön puitteissa ylittävät ILO-sopimuksen periaatteet, ja jopa diskriminoivat muita saamelaisalueella asuvia väestöryhmiä.

  Tällä hetkellä saamelaiskäräjät käyttää hyväkseen hallituksen heikkouden ja sekavuuden tilaa. Pääministeri ei ole perehtynyt asiaan eikä hän taida paljon välittääkään muilta kiireiltään. Rkp ja oikeusministeri ovat jo kauan sitten joutuneet saamelaiskäräjien puheenjohtajan panttivangeiksi eivätkä ymmärrä tilannetta.
  Muut ministerit ovat kiireisiä tai uusia.

  Ainoa auktoriteetti on presidentti Niinistö, jonka olisi nyt vihellettävä peli poikki.


  VastaaPoista
 18. Tällä hetkellä Suomessa alkuperäiskansakeskustelussa maailmankuva on jakautunut. Neutraaleja asioita ei enää valitettavasti ole, vaan maailma on jakautunut jyrkästi etno ja statuksettomiin saamelaisiin. Ns. alkuperäiskanstutkimuksessa tämä näkyy selvänä kahtiajakona siitä kuka on saamelainen ja kuka ei. Tutkimuksen saamelaisvetoinen kontroli, kansalaisyhteikunnan heikkous ovat esimerkiksi perinteisesti lappalaisyhteiskunnan ominaispiirteitä, joilla on juurensa Lapin asutushistoriassa.
  Saamelaiskäräjien viimeisin kannanotto ILOn sopimuksen ratifioimisen reunaehdosita osoittaa miten etnisten saamelaisten kulttuurihistoria on erilaisten suuntausten välistä keskinäistä taistelua. Käräjien nykyjohdon edustama suuntaus on lähtenyt kapinasta aiemmin vallinnuta vastaan, pyrkimällä osoittamaan se valheelliseksi, vahingolliseksi ja vaaralliseksi etnisille saamelaisille.
  Elävä elämä kuitenkin osoittanut, että vanhaa ei saada hävitetyksi, se on lappalaisliikkeen muodossa noussut puolustamaan omaa oikeutustaan joka perustuu saamelaisten ja lappalaisten yhteisen historian muodostamaan kivijalkaan. Voidaankin aiheellisesti kysyä, että tuottaako etnosaamelaisista lähtökohdistä lähtevä tutkimus sellaista tietoa, että sitä voidaan hyödyntää päätöksentoessa? Tieteen ja poliittisen päätöksenteon suhde tämän tapaisissa kysymyksissä on aina ongelmallinen, eikä nyt päälle kaatuvat ongelmat helpota suinkaan tilannetta. Isot yhteiskunnalliset ongelmat eivät selviä ja ratkea tällaisilla yhteen aatteeseen nojautuvilla kannanotoilla ja selvityksillä. Niitä kohta ei usko kukaan.

  Kysymys on vastakkaisten voimien taistelusta, jonka pohjana ovat lappalaisen kansan kulttuurin mallit ja siitä irrotettu etninen saamelaisuus, jonka idelistit ovat löytäneet keskiajalla vällinneesta lapinkyläjärjestelmästä, joka muistuttti jonkinlaista kommunistista ihanneyhteiskuntaa.
  Utopiaa uudesta uljaasta saamenamaasta ruvettiin toteuttamaan kieleen perustuvan saamelaismääritelmän pohjalta, joka on kärjistynyt kamppailuksi maanomistuksesta. Ennen pitkää tästä määritelmästä on tullut myös kahle. Saamelaismääritelmän luomisesta ja siitä kiinnipitämisellä on kylvetty riidan siemenet. Kapinoitsijat pyrittiin panemaan kuriin pyrkimällä heidät leimaamaan suomalaisten siirtolaisten jälkeläisiksi, vaikka suuri osa heistä on etnisten saamelaisten sukulaisia.

  Alkuperäiskansatutkimuksen kahtiajako nähdään rappeutuvan pohjoismaisen kolonialismin ja etnisesti puhtaan saamenmaan välillä. Oikeastaan etnisiä saamelaisia ei voi pitää lappalaisista erottuvana kansana, eikä saamelaisia lainkaan oikeastaan ole olemassa, sillä he ovat pelkkä illuusio, pelkkä aate, jota oikeastaan ei koskaan ole ollut eikä tule, spekulatiivinen objekti kangastuksesta, jota ei ole. Saamelaisuuden perusajatus aatteesta, jonka kaiken maallisen toisella puolen on olemassa ainutlaatuisena henkisenä kokemus maailma, johon myös saamelaisen ihmisen ylimaallinen olemus perustuu. Tästä mystiikasta on jo korkea aika sanoutua irti ja palata normaaliin arkielämään.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjotat, että tietyt lain kohdat (esim. artikla 10) on kirjoitettu todellisille alkuperäiskansoille. Näin varmasti onkin. Nyt vain on nähty minkälaista vääntöä saadaan käännöksistä ja sanamuodoista, kun vanhoja sopimuksia yritetään röyhkeästi valjastaa oman edun tavoitteluun. Ilo-sopimuksesta löytyy varmasti vielä paljon tulkinnanvaraisuuksia, joita osataan käyttää hyväksi, kun rahaa ja haluja tämän sopan keittoon tuntuu riittävän. Mitä suuremmaksi tämä kupla paisuu, sitä suurempi on räjähdys.

   Poista
 19. Mitään konkreettista ei saamelaiskäräjät esitä eikä tule esittämään. Kaikkinainen toiminta, jonka saamelaiskäräjien mielestä ei kartuta sk:n kassaa, se tulee torpedoimaan. Jos kuitenkin esimerkiksi kaivostoiminta tai koneellinen kullankaivuu, turismi tai muu elinkeinotoiminta toisi saamelaisille tuloja(korvauksia) tai siirrettäisiin sen valtapiiriin, tuskin saamelaiskäräjät ei empisi sen harjoittamista.
  Tästä on saatu esimakua saamelaiskäräjien esityksissä, joissa "saamelaisvahingollinen" toiminta voidaan sallia, jos tuotoista osa eli siis suurin osa tulisi saamelaiskäräjille, mutta ei tietystikään alueen muulle väestölle. Tähän se pyrkii lausunnoillaan, joilla pyrkii estämään muitakuin rekisterisaamelaisia harjoittamasta elinkeinoja, jolleivät niistä seuraa tuloja saamelaiskäräjille tai korvauksia yksittäisille rekisterisaamelaisille.

  Jostain luin aiemmin, että yksi pyrkimys Ilo-sopimuksen ratifioimiseksi vaadittavien lakien säätämiseksi tyssäsi siihen, että saamelaiskäräjien maanhallinnan hintana olisi ollut se, että sk olisi itse maksanut menonsa. Saamelaisneuvottelijat olivat keksineet tulolähteen. Metsien hakkuut.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tällainen tilanne syntyi ainakin vuoden 1990 saamelaislakiluonnoksen kanssa. Siinähän tarkoitus oli siirtää maiden hallinta paliskunnittain muodostettaville "lapinkylille", joiden hallinto olisi rahoitettu kylien luonnonvaroistaan saamilla tuotoilla. Seurauksena oli kahina siitä, että esimerkiksi Utsjoen tunturialueen "kylillä" ei ollut metsää mistä hakata ja niinpä silloisessa saamelaisvaltuuskunnassa utsjokelainen edustaja esitti yhteismetsän perustamista Inarin puolelle, näiden muiden "lapinkylien" alueelle jo ennestään perustettujen kahden utsjokelaisten yhteismetsän tapaan. Kun valtuuskunnassa alettiin ihmetellä mihin sellainen metsä enää mahtuisi, esitti tuo utsjokinen, että Lemmenjoen kansallispuistossa on hyviä hakkaamattomia metsäalueita. Siispä sinne.
   Kun tein uutisen tuosta valtuuskunnassa esitetystä ideasta, mm. Vihreät alkoivat vastustaa saamelaislakia uhkana luonnonsuojelulle. Asiasta kirjoitettiin mm. Vihreässä langassa ja vihreät ottivat muutenkin huolestuneina kantaa asiaan.
   Nykyäänhän mm. Lapin vihreät nuoret taitavat kannattaa ILO 169 -sopimuksen ratifiointia, jonka he varmasti uskovat edistävän ylisen Lapin luonnon säilymistä saamelaisen luonnonkansan siitä hellästi huolehtiessa.
   Että tällaista historiaa...

   Poista
 20. Saamelaiskäräjien julkistamat reunaehdot ILOn sopimuksen ratifioimiseksi sattuivat sopivaan aikaan. Nyt kun reaalisosialismi on kulkenut tiensä loppuun, ei kannattaisi lähteä toistamaan samoja virheitä alkuperäiskansasopimuksen nojalla.
  ”Saamelaiset hyvä / lappalaiset paha” -käsitys elää merkillisen sitkeästi, vaikka jokaisen pitäisi jo nyt tietää, mitä puhtaasti saamelaisideologian mukaiset ratkaisut tarkoittaisivat saamelaisten verisukulaisille lappalaisille. Ne tarkoittaisivat alkuperäiskansan sisäistä diktatuuria, vapaudettomuutta, alistamista, luonnon ryöstökäyttöä, ympäristötuhoa, tuhlausta, byrokratiaa, tehottomuutta, lappalaisten oikeuksien polkemista, totalitarismia, joka ei peruspiirteiltään paljoakaan eroa niistä yhteiskuntajärjestelmistä joiden olemme nähneet tulleen tiensä päähän.
  Tämä osoittaa, että ajatus ILO-sopimuksen soveltuvuudesta Suomen kaltaiseen järjestäytyneen yhteiskunnan olosuhteisiin on kaiken kaikkiaan jo lähtökohtaisestikin väärä. Yritys harpata äkkiä ja vailla mitään perusteita alkuperäisväestön muodostamaan yhteiskuntaan johtaisi alkuperäisväestön ainoastaan ojasta allikkoon. Yhteiskunta, josta viedään demokratia ja vapaus ei voi kehittyä muuksi kuin diktatuuriksi. Myöskään todellinen alkuperäiskansa ei ole synnytettävissä jälkikäteisesti utopioiden pohjalta ja sortopolitiikalla.

  Kansannousuilla sortohallituksia vastaan, itsenäisyystaisteluilla ja kansallisella puolustuksella väkivaltaisia hyökkäyksiä kohtaan on ollut oikeutuksensa ja paikkansa historiassa. Nyt ei kuitenkaan olla lähelläkään tällaista tilannetta, vaikka lappalaisväestö joka on oikeudettomasti jätetty vaille äänioikeutta Saamelaiskäräjien vaaleissa, ja joita sen takia uhkaa omien alkuperäiskansaoikeuksiensa täydellinen menettäminen näkeekin tilanteen hyvin vakavana. Tästä huolimatta, tai ehkä myös juuri siksi, nyt ei ole kärjistämisen vaan neuvottelujen, liennytyksen ja yhteisten ratkaisujen etsimisen aika. Valtiovallalla on siinä keskeinen rooli!

  Mikä on sitten saamelaisten vihaama paha lappalaisuus? Se on sitä, että yritetään kieltää verisukulaisten kuuluminen alkuperäisväestöön vastoin näiden itseidentifikaatiota. Samaan aikaan saamelaiset itse nauttivat kulttuuriautonomiasta, Suomen valtion kaikille takaamasta demokratiasta, korkeasta sosiaaliturvasta ja kehittyneistä ihmisoikeuksista. Vaikka eletään oikeusvaltiossa, jossa jokainen kansalainen on tasa-arvoinen lain edessä ja jossa kansalaisille on suoja myös yhteiskunnan harjoittamaa väkivaltaa ja mielivaltaa vastaan, kaikelle tälle viitataan kintaalla kun on kyse saamelaisten suhteesta lappalaisiin.
  Sellaista suojaa jota ”rekisterisaamelaiset” tällä hetkellä nauttivat, alkuperäiskansoilla ei ole ollut reaalisosialismin maissa. Kaiken tämän tietäen saamelaiskäräjien poliittinen johto vaatii suurta yleisöä Tasavallan presidenttiä myöten asennoitumaan ikään kuin ”saamelaiset hyvä / lappalaiset paha” -dogmi olisi totta. Ne jotka eivät näin tee joutuvat jatkuvasti kuulemaan syytöksiä saamelaisvastaisuudesta. Mitä tällaiseen kritiikkiin pitäisi vastata? Ei ainakaan siten kuin johtavat saamelaispoliitikot tahtoisivat.
  jatkuu..

  VastaaPoista
 21. ...jatkoa:
  Alkuperäiskansan ihanteet eivät ole tietenkään kaatuneet niitä huomattavasti nuoremman saamelaisutopian luhistumisen mukana. Eivät voineetkaan kaatua, kun niillä ei ollut sen kanssa mitään tekemistä. Laiha lohtu on sen vuoksi, että ihanteilla, jotka ovat kyllin korkealla maallisen yläpuolella, ei ole suurtakaan arvoa. Todellinen alkuperäiskansan oikeudenmukaisuuden on toteuduttava tämänpuoleisessa elämässä.
  Utopistisilla haaveilla voi kyllä olla paikkansa vaikkapa alkuperäiskansan taiteessa, mutta politiikalle ne muodostavat huonon pohjan. Haaste Saamelaiskäräjille onkin siinä, kykeneekö se tunnustamaan realiteetteja vai ei. Ihmisluonto on siitä erikoinen, että se kykenee hyvään että pahaan ja moniin muunnoksiin siltä väliltä.
  Todellisen alkuperäiskansapolitiikan perimmäisenä tarkoituksena tulee olla sellaisten pelisääntöjen luominen jotka kannustavat sellaisia voimia nousemaan esille, jotka kykenevät hyvään ja arvokkaaseen toimintaan koko alkuperäiskansan yhteisten etujen puolesta, ja yhteistyöhön ympäröivän muun yhteiskunnan kanssa. Todellisessa alkuperäisväestössä ketään ei jätetä heitteille eikä ketään alisteta. Jokaisella alkuperäisväestöön kuuluvalla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja kulttuuriin.
  Yli kaksikymmentä vuotta saamelaiskäräjien poliittisen johtajat ovat näyttäytyneet kaikelle kansalle kuin pahanpäiväinen riitelevä perhe. He ovat käyneet hyljeksimiensä lappalaisten kimppuun kuin biisonihärät. Kuka tahansa voi vähemmälläkin raadella itsensä henkitoreisiin. Toki tiedetään, että Suomen saamelaisten lähihistoria on sisäisten jännitteiden, ristiriitojen ja suuntataistelujen historiaa. Mistä sitten on taisteltu? Kysymys on ollut koko ajan virheellisistä lähtökohdista muotoutuneen alkuperäiskansapolitiikan jatkuvuudesta, joka on koko ajan käsittänyt lappalaisten mukaan pääsyn estämisen. Tosin sanoen taistelua on käyty ideologiassa etnisillä perusteilla muodostetun väärän alkuperäiskansan puolesta.
  Saamelaiskäräjien poliittinen johto haluaa kuitenkin kaikin tavoin estää saamelaisten ja lappalaisten yhteistyön kehittymisen. Esimerkiksi saamelaiskäräjien puheenjohtaja panee puheissaan ja kirjoituksissaan parastaan, jotta se voisi ärsyttää saamelaisten verisukulaisia lappalaisia.

  Statuksettomat saamelaiset ovat ottaneet haasteen vastaan ja lähteneet ajamaan omia oikeuksiaan. Ratkaisevaa kuitenkin on Saamelaiskäräjien poliittinen tahto. Yhteistyö ei etene, jos Saamelaiskäräjät pitää edelleen kiinni vanhoista ahtaista ennakkoluuloistaan. Tarvittaisiin paljon enemmän keskinäistä kanssakäymistä. Saamelaiskäräjien puheenjohtajalla on tässä päävastuu. Mahdotonta ei ole, että hän kykenisi kasvamaan tehtävänsä mittaiseksi, jolloin hän menisi alkuperäiskansan historiaan ristiriitaisena mutta lopulta hyvänä ja aikaansaavana ihmisenä. Mutta jos hän ei kykene panemaan alkuun alkuperäiskansan yhtenäistymistä, hänen olisi syytä vetää täydet johtopäätökset ja jättää paikkansa käytettäväksi, mieluiten jo ennen seuraavia Saamelaiskäräjävaaleja.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 22. Oletteko huomanneet miten Saamelaiskäräjät strategiallaan aiheuttaa pahoinvointia muille elinkeinoille, mutta eivät tällä saa synnytettyä hyvinvointia omilleen.

  Poismuutto saamelaisalueilta on käsittääkseni merkittävää, ja kaikki tiedämme sen vaikutuksen kulttuurille. Ainoat voittajat ovat ne muutamt kymmnenet saamelaisviran haltijat.

  Ja kuka uskoo tähän jatkossa valtiolta rahaa paljoakaan ainakaan enempää irtoavan.
  Joku fiksumpi korjaisi strategiaa: Sen sijaan, että synnytetään pahoinvointia kaikille, voitaisiin synnyttää hyvinvointia kaikille ja elämisen mahdollisuuksia nuorisolle.

  VastaaPoista
 23. Klemetti Näkkäläjärven blogista 4.7.2014

  "8j-työryhmän työ on yksi saamelaiskäräjien vaalikauden kärkitavoitteista ja työryhmän työ tukee myös saamelaiskäräjien omaa toimintaa. Saamelaiskäräjät on tehnyt nyt perusselvityksiä saamen kielen puhujien määränkehityksestä 8j-työryhmälle. Työryhmän yhtenä tehtävänä on valmistella saamelaisten kielellisen indikaattorin käyttöönottoa. Kaksi muuta käyttöön otettavaa indikaattoria ovat saamelaisten kotiseutualueen maankäytön tila ja kehitys sekä saamelaiselinkeinojen tila ja kehitys. Kaikkien indikaattorien tulisi yhdessä luoda kuva saamelaisten perinteisen tiedon tilasta."

  Saamelaiskäräjiät on valjastanut 8 j työryhmän käsikassarakseen. Ympäristöministerin, maa- ja metsätalousministerin sekä oikeuskanslerin on syytä puuttua asiaan.

  Samassa blogissa viitataan saamelaiskäräjien tekemään selvitykseen saamenkielten tilasta. Selvitys on naurettava, koska siinä esittävät tiedot eivät missään suhteessä kuvaa kielten tämän hetkistä tilaa.
  Näin Klemetti:
  "8j-työryhmän työ on yksi saamelaiskäräjien vaalikauden kärkitavoitteista ja työryhmän työ tukee myös saamelaiskäräjien omaa toimintaa. Saamelaiskäräjät on tehnyt nyt perusselvityksiä saamen kielen puhujien määränkehityksestä 8j-työryhmälle. "

  Kannattaa muutenkin lukea molemmat Klemetin viimeisimmät blogit. Ne paljastavat enemmän kuin Klemetti on ajatellutkaan.

  VastaaPoista
 24. Kirjoittaa Klemetti blogissaaan 4.7.
  "Periaatepäätöksessä vahvistetaan, että biodiversiteettisopimuksen artikla 8(j):n velvoitteet koskevat Suomessa saamelaisia."
  Suomeksi se tarkoittaa, että se koskee myös saamelaisia ei vain saamelaisia.

  Ei ole enää kehdannut kirjoittaa sitä sanaa jota hän on toitottanut aiemmin eli "koskevat VAIN saamelaisia".
  Sanamuotokin on aika outo. Saamelaisetko ovat velvoitettuja?
  Ehkä viranomaiset ovat tarkastelleet uusin silmin Klemetin tulkintaa 8 j:sta ja Akwe Konista. Aihetta olisi ollut.
  Myös opetus- ja kulttuuriministeriön kieliasioita koskevien määrärahojen suhteen ovat Klemetille pettymys. Mitään suuria määrärahalisäyksiä ei ensi vuodeksi ole tiedossa, sellaisia, joita Klemetti aina odottaa tehdessään esityksiä ja lausuntoja saamelaiskäräjien toimialaan muutoinkin kuuluvista toiminnoista.

  VastaaPoista
 25. Täytynee enää vain luottaa siihen, että Kataisen/Stubbin hallitukset eivät halua historiankirjoihin kaaoksen aiheuttajina Lappiin. Siinä menisi samalla kokoomuksen nousukiito Inarissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tätä minäkin toivon. Olisihan se historiallista, että yksityisyyttä sekä kansalaisten että elinkeinoelämän parissa kannattava johtava hallituspuolue toteuttaisi taannoisten stalinistien unelman kollektiiviomistukseen ja keskusjohtoiseen puheoikeuteen perustuvasta "Saamenmaasta". Lienevätkö Katainen ja Stubb näin tätä asiaa tulleet ajatelleeksi?

   Poista
 26. Olipa kuka tahansa tänä päivänä saamelaiskäräjien puheenjohtajana, on hän väärässä paikassa. Huonot tavat ovat herkkiä leviämään myös käräjien toiminnan näkyvyydessä. Saamelaiskäräjät on jo vuosien ajan pitänyt ”ratkaisevia” kokouksia, joiden jälkeen käräjien jäsenet ja avustajat ovat tyytyväisinä taputelleet toisiaan selkään. Taas kerran saatiin lausunto lähetettäväksi, tällä kertaa oikeusministeriölle ILOn sopimuksen reunaehdoista. Usein jo samana päivänä on käynnistynyt sanasota siitä, mitä oikein on päätetty. Näin näyttää käyvän myös tästä käräjien asettamista reunaehdoista, jotka koskevat ILOn sopimuksen ratifiointia. Kun katsoo oikeusministeriön sivuilla olevia lausuntoja niin voi todeta, että läheskään kaikki saamelaiset eivät ole käräjien vaatimusten kannalla.
  Keskustelu saamelaismääritelmästä ja ILOn sopimuksen ratifioinnista on ollut tähän asti yhtä soutamista ja huopaamista. Suurimman vastuun saamelaiskäräjien toiminnasta kantaa sen puheenjohtaja, joka on härkäpäisesti kieltäytynyt istumasta saman neuvottelupöydän ääreen statuksettomien saamelaisten kanssa.
  Ihmiset näyttävät tuntevan huonosti saamelaiskäräjiä ja sen luonnetta ja rinnastavat sen virheellisesti valtion toimintaan, uskoen siihen pystyttävän vaikuttamaan edustuksellisen demokratian keinoin. Saamelaiskäräjät ei ole valtio, vaan Eduskunnan päätöksellä perustettu saamelaisten parlamentti, jonka säännöt, luonne ja tavoitteet perustuvat saamelaiskäräjälakiin. Käräjät on nykyisen puheenjohtajan aikana pyrkinyt omimaan itselleen sellaisia asioita, jotka kaventavat mm. statuksettomien saamelaisten ihmisoikeuksia.
  Statuksettomista saamelaisista niskalenkin ottamaan pyrkinyt puheenjohtaja on selvästi liian suurissa saappaissa. Hän on parhaimmillaan tunnelman luojana oman kannattajakuntansa sisällä, mutta innokas menestyspropaganda saamelaiskäräjien puheenjohtajan roolista näyttää aina vain koomisemmalta, etenkin kun saamelaisten kulttuuri-itsehallinto näyttää todellisuudessa karkaavan yhä kauemmaksi. Tämä johtuu siitä, että tiedossa olevista tosiasioista ei välitetä tuon vertaa eikä niille anneta mitään painoarvoa. Onneksi valtakunnan poliittisilla päättäjillä alkaa kuva saamelaiskäräjien vaatimuksista on olla oikeat käsitykset; poliittisten päätösten tulee perustua etnisten ja statuksettomien saamelaisten olosuhteiden vertailuun. Ilman sellaista vertailua poliittiset päätökset ovat tyhjän päällä.
  Jouni Kitti

  VastaaPoista