sunnuntai 14. heinäkuuta 2013

Maaoikeuspuheita vuosien takaa

Veisikö ILO 169-sopimuksen ratifiointi joiltain pohjoisen maankäyttöön ja elinkeinoihin liittyviä oikeuksia?  Toisiko ratifiointi joillekin lisää muut ohittavia oikeuksia? Mihin ILO 169 -sopimuksen ratifioinnilla lopulta tähdätään ja keiden oikeuksista asian yhteydessä on oikeastaan kyse?  Voisiko saamelaiskäräjät olla pohjoisen maiden parempi hallinnoija kuin Suomen valtio ja sen Metsähallitus?
Näitä kysymyksiä on pyöritelty viime aikoina suunnasta jos toisesta ja niitä on pyöritelty jo kymmenien vuosien ajan. Ihan vanhempien lukijoitteni muistin virkistämiseksi ja nuorempien taustatiedon kartuttamiseksi julkaisen tässä vanhan Lapin Kansassa 17.12.1990 julkaistun kokousselostuksen siitä, miten silloinen saamelaisvaltuuskunta linjasi kantaansa tekeillä olleesta saamelaislaista (vähän pitkä, mutta siihen aikaan lehdissä riitti tilaa):
Saamelaisvaltuuskunta tyytyväinen saamelaislain periaatteeseen
Saamelaislaista sunnuntaina Kiilopäällä varsin vajaalukuisena keskustellut saamelaisvaltuuskunta kannattaa lakiesityksen päätavoitetta, nykyisten Ylä-Lapin valtionmaiden omistus- ja käyttöoikeuden siirtämistä saamelaisille.
Valtuuskunta päätti ottaa kuitenkin lisäaikaa lain yksityiskohtaiseen ruotimiseen. Jo nyt nousi esiin huolia lain mahdollisista haittavaikutuksista saamelaisten omille elinkeinoille sekä valtion saamelaistukien kuihtumisesta.
Valtuuskunnan keskustelun evästi lakimiessihteeri Heikki Hyvärinen lukemalla lakiluonnosta koskevan tuoreimman muistionsa. Sen mukaan lailla pyritään tukemaan ns. lappalaiselinkeinoja, poronhoitoa, kalastusta ja metsästystä, muuttamalla oikeus niiden harjoittamiseen kaikille kuntalaisille pelkän asuinpaikan perusteella lankeavasta yleisoikeudesta lappalaisten perillisten heidän vanhaan maanomistukseensa liittyväksi oikeudeksi.
Hyvärinen vaati muistiossaan kansalaisten yhdenvertaista kohtelua todeten lappalaisten joutuneen suomalaisessa yhteiskunnassa tilallisiin nähden heikompaan asemaan. Niinpä hänen mielestään lappalaisten perillisille tulisi turvata lainsäädännöllä, ilman oikeudenkäyntejä, heille kuuluva maaomaisuus, samoin kuin aikanaan saamelaisten kotiseutualueen tilallisille.
Suojelualueista Hyvärisen uusimmassa paperissa mainittiin myös vasta muodostetut erämaat. Lakiehdotuksen mukaan valtion mailla olevat suojelualueet siirtyisivät lapinkylien omistukseen, eivät kuitenkaan välttämättä suojelualueina. Muiden kuin luonnonsuojelulain perusteella muodostettujen kansallis- ja luonnonpuistojen kohtaloon joudutaan Hyvärisen mukaan ottamaan vielä kantaa.
Saamelaisvaltuutetuista keskustelun avasi Samuli Aikio. Hän arvioi aihetta ehkä olevan lakiehdotusta pitemmälle meneviin, jyrkempiin päätelmiin ja vaatimuksiin, mutta esitti saamelaisvaltuuskunnalle asian käsittelyn tässä vaiheessa matalan profiilin taktiikkaa – Lapin korkeakoulun malliin.
Aikio piti saamelaislain maankäyttörajoituksia ongelmallisina. Hänestä lailla tulisi antaa saamelaisille mahdollisuus myös modernimpaan maittensa käyttämiseen, vaikka se liittyisi pelkkään harrastustoimintaan.
Nils Henrik Valkeapää arvioi saamelaislakiesityksen etenemismahdollisuuksia Suomen valtion päätöksentekokoneistossa lupaaviksi. Hän piti ainoana mahdollisena kapulana rattaissa saamelaisvaltuuskunnan eripuraisuutta; siihen ei Valkeapään mielestä olisi nyt varaa.
Valkeapää sanoi saamelaislain antavan toteutuessaan saamelaisille paljon, mutta kyseli onko oikein antaa lailla lapinkylissä oikeuksia myös muille kuin saamelaisille. Hänestä loogista ja oikein olisi rajata lapinkyläoikeudet vain saamelaisille.
Valkeapää toivoi saamelaisvaltuuskunnan pitäytyvän lakilausunnossaan vain peruslinjoissa. Moniin yksityiskohtiin voitaisiin kyllä palata myöhemmin lakia sovellettaessa vaikkapa laatimalla asetuksia.
Pekka Aikio myönsi saamelaislakiehdotuksen kompromissiksi, jossa saamelaisten vanhoja maita ei pyritäkään palauttamaan kenellekään henkilökohtaisesti, ei edes suvuille, perimyksiä juovattamalla. Aikio muistutti lain tärkeänä tavoitteena olevan saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon vahvistaminen.
Saamelaislain mahdollisista kielteisistä puolista Aikiokin toi esille maankäyttörajoitukset. Lisäksi hän tuntui pelkäävän, että valtio luistelisi lain varjolla velvollisuuksistaan eli vähentäisi saamelaiselinkeinoihin ja -kulttuuriin varaamiaan tukirahoja.
Pekka Aikiokin oli optimisti Suomen päättäjien suhteen todeten maan johdon itse asiassa jo tunnustaneen – ensimmäisen kerran selväsanaisesti – saamelaisten maanomistuksen. Hän tarkoitti presidentti Mauno Koiviston ja ministeri Matti Puhakan allekirjoittamaa lausuntoa kansainväliselle työjärjestö ILO:lle, jossa lausunnossa todetaan, että ´Suomen tulisi liittyessään ILO-yleissopimukseen turvata saamelaisille voimassa olevaa lainsäädäntöämme laajemmin heidän perinteisesti asumiinsa ja omistamiinsa maihin sekä niiden luonnonvarojen käyttämiseen liittyviä oikeuksia´.
Samuli Aikio huomautti samaiseen ILO-lausuntoon viitaten, että myös saamelaislaissa olisi rohjettava todeta saamelaisten aikovan todella hyödyntää maittensa luonnonvaroja, eikä pelkästään puhua saamelaisyhteismaan hoidosta.
Kalastaja ja koltat huolissaan
Veikko Aikio siirsi keskustelua saamelaislain yksityiskohtiin kysyen, miten kaavailtujen lapinkylien yhdenvertaisuus luonnonvarojen hyödyntämisessä toteutuisi kun kaikkien kylien alueella ei olisi edes metsiä hakattaviksi.
Käytännön luontaiselinkeinossa, kalastajana, toimiva Aikio ihmetteli vielä joutuisiko hän Inarijärvellä anomaan luvat oman lapinkylänsä ulkopuolisilta kolmelta, neljältäkin kylältä voidakseen harjoittaa ammattiaan nykyisessä laajuudessaan. Aikio kyseli myös muiden luontaiselinkeinonharjoittajien toimintamahdollisuuksista, saattaisihan monen poronhoito ja muu toiminta, metsästys ja kalastus, sijoittua useamman lapinkylän alueelle. Aikio epäili vaikeuksia syntyvän tilanteissa, joissa jotkut lapinkylien osakkaat ryhtyvät vastustamaan toisen kylän osakkaiden laskemista mailleen.
Kolttajäsen Matti Sverloff epäili hänkin kaavaillun kaavaillun lapinkyläjaon mielekkyyttä. Hän kysyi eikö kyläjakoa voitaisi ajatella Inarin-Utsjoen alueella aidolta historialliselta pohjalta. Sverloffiin mukaan 1500-luvun tietojen perusteella Utsjoen lapinkylä käsitti suunnilleen Utsjoen kunnan nykyisen alueen ja Inarin lapinkylä vastasi pitkälle Inarin kunnan nykyistä aluetta ulottuen vielä nykyisen Sodankylänkin alueelle.
Sverloff samoin kuin toinen koltta, Sinikka Semenoja, pahoittelivat heimonsa pirstoutumista ehkä viiteen lapinkylään, mikäli saamelaislaki toteutuisi. Käytännössä saamelaislaki tekisi lopun myös kolttien 1500-luvulta säilyneestä kyläkokousinstituutiosta, joka Semenojan mukaan on oikeastaan ainoa elossa oleva saamelaishallinnon jäänne.
Koltet kiinnittivät huomiota myös saamelaislain vaikutukseen kolttien suomalaisten puolisoiden asemaan. Kun kolttalain mukaan koltiksi hyväksytään heidän suomalaiset puolisonsa, veisi saamelaislaki ensisijaisena lakina tämän oikeuden ja tekisi puolisoista äänivallattomia saamelaiskäräjillä.
Aikion, Sverloffin ja Semenojan ohella kaavaillun lapinkyläjaon mahdollisiin harmeihin viittasi myös Hans Nuorgam. Pekka Aikio ja Samuli Aikio olivat hekin valmiit myöntämään, että lapinkyläjako oli vielä heikosti kypsytelty käytäntöä ajatellen. Samuli Aikio varoitteli kuitenkin minkään työryhmän vaatimista kyläorganisaatiota lähemmin pohtimaan, koska tässä vaiheessa siitä tehtäisiin jonkinlainen valtiollinen komitea. Kun asia otettaisiin esille vasta lain läpimenon jälkeen, voitaisiin kyläjako miettiä saamelaiskäräjien nimeämässä työryhmässä saamelaisten kesken.
Saamelaisvaltuuskunnan puheenjohtaja Matti Morottaja pohti mm. saamelaisten ymmärtämättömyydessään pilkkahinnalla suomalaisille myymien yksityistilojen takaisin lunastamista. Morottaja ei nähnyt tässä vaiheessa paikkaa pakkolunastuksille, mutta heitti ajatuksen saamelaiskäräjien käyttöön saatavasta rahastosta sekä etuosto-oikeudesta, joiden avulla saamelaiskäräjät voisi ostaa kaupaksi tulevat tilat saamelaisten entiset tilat ja myydä ne edelleen saamelaisille.
Saamelaisvaltuuskunta päätti pyrkiä laatimaan lopullisen lakilausuntonsa tammi-helmikuun vaihteeseen mennessä eli ylittänee annetun määräajan parilla, kolmella viikolla. Valtuuskunta ei pyydä sisäasiainministeriöltä erillistä jatkoaikaa, koska ministeriö on luvannut valtuuskunnalle vapauden edetä omaan tahtiinsa. Kuntien jatkoaika-anomuksiin ministeriö ei ole ottanut sen sijaan kantaa.
Saamelaisvaltuuskunnan sunnuntaisesta keskustelusta puuttui seitsemän kahdestakymmenestä valtuutetusta. Poissa olivat Jouni Kitti, Ilmari Tapiola, Kaarin Suomenrinne, Uula Guttorm, Irja Seurujärvi-Kari, Simo Jefremoff ja Johannes Helander".
Näin lappalaisten maita ja oikeuksia niihin jaeltiin vuonna 1990.

Veikko

16 kommenttia:

 1. Onneksi näillä kahjoilla ei ole armeijaa eikä raahaa. Eikä sen puoleen luonnetta, mikä on nykypäivään mennessä tullut todistettua selkärangattomana tosiasioihin pohjautumattomana juonitteluna.
  Omalla kohdalla on näiden sankareiden kohdalla toleranssi nolla. Toivottavasti eivät vaatimuksiaan tehosta tarttumalla miekkaan, koska siihen haasteeseen ei voi vastata kuin yhdellä tavalla. "Aateveljensä" sitä yrittivät 17-18, 39-44, ja lopputulema voidaan lukea historiankirjoista.

  VastaaPoista
 2. Heikki Hyvärinen se näemmä silloin oli kovasti lappalaisten asialla. Nyt ei tunnusta heitä ja jälkeläisiään miksikään.

  VastaaPoista
 3. Kun joku väestöryhmä suljetaan ulos kaikille kuuluneista nautinnoista syntyy / kärjistyy yhteismaan ongelma. Tulevan yhteismaan saamelaiset osakkaat ryhtyvät kadehtimaan muita saamelaisia osakkaita (tuo toinen saa enemmän, siispä minun tulee käyttää kaikki mahdollinen hyödykseni mahdollisimman pikaisesti ja perusteellisesti, välittämättä tulevasta) Samoin syntyy kalvava epäluulo muita saamelaisosakkaita kohtaan. Kun joku väestönosa on saatu ajetuksi ulos, ei voi välttyä ajatukselta etteikö niin voisi tapahtua myös myöhemmin jonkun muun osakasryhmän osalta.

  Ei hätää kyllä tästä kunnon rähinä saadaan aikaiseksi. Odotellaan vaan hiljaa tekemättä mitään. Arkadianmäen 200 viisasta ovat kyllä kykeneviä pilaamaan tämänkin, jos vähänkään samalla tavalla menettelevät kuin EU sopassa.

  VastaaPoista
 4. Niin nythän tehdään tarkkaa erottelua siitäkin, ettei alkuperäiskansa ole sama kuin alkuperäisasukkaat. Sattui tuossa jostain käsiini saamenkäräjien kustantama esite Saamelaiset Suomessa vuosdelta 2006. Siinä heti alussa kerrotaan, että alkuperäiskansoiksi lasketaan kansat, joiden esivanhemmat ovat asuttaneet aluetta sen valloituksen tai asuttamisen aikaan tahi jo ennen nykyisten valtionrajojen muodostumista. Siis tarkoittaa tuo kirjaimellisesti tulkittuna suomalaisten ohella metsälappalaisia, inarinlappalaisia ja kolttia. Siis kun puhutaan nykyisen Suomen alueesta. Germaanit ja baskit ovat omaa porukkaansa.

  VastaaPoista
 5. lukekaa Nickulin gradusta, miten Valkeapää ja Aikio vuonna 1962 aloittivat saamelaismääritelmän. tehtiin rajatulla alueella vajaalla ymmärryksellä. Saamelaisalueen ulkopuolella saamen sukujen kartoittaminen ei onnistunut.

  VastaaPoista
 6. Muistan 80-luvun loppupuolelta Aikion luennon. Kysyttiin miksi saamelaisalueen raja on siinä missä on. Aikion vastaus oli,että loppui kartoitusta tehneiltä opiskelijapojilta loma.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Heh. Johan nauraa naurismaan aidatkin.Melkoista puuhastelua, ainut vain, että näkyvät touhuavan ihan tosissaaan. Lisää näitä, niin näkee koko suomen kansa minkalaisia pellejä sitä veronmaksajien rahoilla elätetään. Ja mikä parasta: Sinä maksat!
   terveisin nettomaksaja vuodesta -87

   Poista
  2. "Loppui opiskelijapojilta loma.." Ja tämän takia nyt sitten taistellaan siitäkin, kuka oikea saamelainen ja kuka ei. Raaka tosiasiahan on se, että saamelaisia on ollut ja on edelleenkin entisen Sompion ja Kuolajärven alueella.

   Saamelaiskäräjät eivät vain pysty tunnustamaan, että saamelaiskulttuuri onkin rikkaampi kuin mitä he sen haluavat olevan.

   Poista
  3. Pekka Aikiota vaivaa poliitikoille ominainen huono muisti.Viime marraskuussa
   hän muisti rahojen loppuneen juuri Saamelaisten kotiseutualueen rajoille.Totuus
   on,että Erkki Nickul kertoo tutkimuksensa rajoittuvan saamelaisasiain komitean
   määrittelemään erityiseen saamelaisalueeseen,joka käsitti Enontekiön,Inarin ja
   Utsjoen kunnat sekä Kittilän ja Sodankylän pohjoisosat.Eteläraja kulkee Kittilässä hieman 68° leveyspiirin pohjoispuolella ja Sodankylässä enimmäkseen hiukan sen eteläpuolella.

   Poista
  4. Hei vaan!
   Koko saamelaisuusasia juontuu vuoteen 1858.Jo silloin Keisarillinen Suomen senaatti päätti saamelaisia olevan enää Enontekiön,Inarin ja Utsjoen alueilla.
   Miksiköhän tällaista päätettiin?Syynä varmaankin taloudelliset intressit,kuten
   nouseva metsäteollisuus ensimmäisine sahoineen.Näin pyyhkäistiin metsäsaa-
   melaiset kerta heitolla viepperkuoppaan yli 150:ksi vuodeksi.Sangen työlästä
   on ollut yrittää sieltä nousta.Uskokaa pois!!!!!

   Poista
 7. Kiitän Veikkoa, kun hän muistuttaa meitä siitä minkälaisia poliittisia linjanvetoja tähän alkuperäiskansakeskusteluun on liittynyt. Vuonna 1990 alkaneen prosessin seurauksena säädettiin vuonna 1994 saamelaiskäräjälaki. Sen jälkeen monet Ylä-Lapin ihmiset heräsivät pitkäaikaisesta jähmettyneisyydestä. Heräämisen aiheuttivat saamelaiskäräjien voimistuvat maapoliittiset pyrkimykset. Siihen asti ihmiset olivat olleet välinpitämättömiä käräjien edeltäjän, saamelaisvaltuuskunnan, maapolitiikkaa kohtaan. Siitä oli lehdissä silloin tällöin uutisoitu, mutta kukaan ei ollut siihen mennessä uskonut, että saamelaisten vaatimukset ”maiden palauttamisesta takaisin saamelaisille” toteutuisivat.
  Tällaisesta välinpitämättömyydestä saattoi herättää vain shokki. Saamelaiskäräjien vaateet murtautuivat nyt rytinällä tämän välinpitämättömyyden muurin läpi, julkista mielipidettä ei pystytty enää tämän jälkeen millään pidättelemään. Saamelaiskäräjien vaatimukset tuntuivat oikeutetuilta, ja monet poliitikot, tiedotusvälineet ja tavalliset kansasalaiset hyppäsivät vilpittömin mielin ja pelkkää hyvää tarkoittaen käräjien pulkkaan käsittämättä minne heitä vietiin. Lappalaisissa heräsi kasvava vaaran tunne siitä, että saamelaiskäräjien maapolitiikka vaatimuksineen voi aiheuttaa täydellisen katastrofin. Kun tämä selvisi, alkoi Lapin lehdissä näkyä aivan uudenlaisia kirjoituksia Lapin maaoikeuskysymyksestä. Kiitos siitä kuuluu erityisesti kriittisesti asioita seuraavalle Veikolle. Saamelaisten syrjimät lappalaiset järjestäytyivät ja alkoivat esittää faktoja omasta alkuperästään poliittisille päättäjille. Lappalaisilla, päinvastoin kuin heidän maaoikeuksiensa havittelijoilla, oli vankka asiakirjanäyttö, mutta Saamelaiskäräjät pyrki mitätöimään vanhojen oikeuksien merkityksen häikäilemättömällä vastahyökkäyksellä.
  Enää ei uskottu, että virkamiehet pystyvät ratkaisemaan oikeudenmukaisella tavalla nämä alkuperäisväestön maan omistusta ja hallintaa koskevat ongelmat. Pintaan nousi oitis kysymys vaaran aiheuttajasta, jona nähtiin Saamelaiskäräjien poliittisen johdon vallanhimo ja entisten lapinkylien alueisiin kohdistuva maannälkä.
  Luottamuspula näkyi myös ihmisten mielipiteessä, jonka mukaan oikeusministeriö ei pysty panemaan vastaan Saamelaiskäräjien painostuksen edessä. Eikä siinä kaikki − ihmiset uskoivat oikeusministeriön pelaavan saamelaiskäräjien säännöillä. Sen sijaan että ministeriö olisi edistänyt oikeudentilan palauttamista ja lujittumista, se näkyi auttavan paikallisten asukkaiden oikeuksien siirtämistä ulkomailta Suomeen vuoden 1852 jälkeen laittomasti muuttaneiden porolappalaisten jälkeläisille, joista yhtäkkiä oli kehkeytynyt ”alkuperäiskansa”.
  Alettiin julkisesti puhua siitä, että häviämisvaarassa eivät ole pelkästään kantaväestön oikeudet vaan sen koko vanha kulttuuri. Tämän kaiken seurauksena alettiin ensimmäistä kertaa vakavasti pohtia alueella aina asuneiden lappalaisten ja tulokkaiden sosiokulttuurista ristiriitaa. Ongelmaa, joka on ollut jo lähes kohta 20 vuotta Ylä-Lapin terävämpiä, ei kuitenkaan ole tutkittu tieteellisin menetelmin.
  Luottamuskriisi tiivistyi kolmen henkilön, Saamelaiskäräjien puheenjohtajan Pekka Aikion, hänen seuraajansa Klemetti Näkkäläjärven ja käräjien nyt jo eläkkeelle siirtyneen lakimieheen Heikki Hyvärisen ympärille. Kolmikko yritti aktiivisesti vaientaa asiasta syntynyttä julkista keskustelua. Vaikutus oli kuitenkin päinvastainen. Käräjien johdon kyvyttömyys vastata esitettyyn kritiikkiin asiallisella tavalla ja asiaperustein asetti koko saamelaiskäräjien poliittisen johdon outoon valoon.
  Ihmiset kautta Ylä-Lapin alkoivat keskustella saamelaiskäräjien maapolitiikan linjauksista, jossa käräjät ei ollut varannut edes sivuroolia todellisille alkuperäisille saamelaisille asukkaille. Jatkuu....

  VastaaPoista
 8. Statuksettomat saamelaiset löysivät nyt uusia ilmaisumahdollisuuksia, jotka olivat täysin sopimattomia saamelaiskäräjien siihenastiseen toimintakulttuuriin. Kun käräjien maapoliittisen rakennelman heikko perusta alkoi käydä ilmeiseksi, taustalla vaikuttavat voimasuhteet alkoivat muuttua. Saamelaiskäräjien toiminta on käynyt epävarmemmaksi, mikä on ilmennyt ylilyönteinä. Poliittiset päättäjät joutuivat nyt kuulemaan myös toisenlaisia esityksiä väestön alkuperäisyydestä ja maaoikeuksien perusteista kuin aikaisemmin, halusipa käräjien johto tai ei.
  Epäluottamus saamelaiskäräjien poliittisen johdon politiikkaa kohtaan on paikallisen väestön keskuudessa jatkuvasti lisääntynyt, eikä luottamusta lisää käräjien puheenjohtajan vetäytyminen Saamelaiskäräjien kotiasiantuntijoiden lausuntojen ja vetoomusten allekirjoittajien selän taakse. Syventyessään luottamuskriisi on päätynyt uudelle tasolle, luottamuspulaan koko saamelaiskäräjäinstituutiota kohtaan.
  Kaikesta huolimatta kriisissä on näkynyt koko ajan myös tervehtymisen merkkejä. Entinen välinpitämättömyys, täydellinen vieraantuneisuus, se ettei kukaan välittänyt saamelaiskäräjien politiikasta, on muuttunut aktiiviseksi tiedonhaluksi. Nyt on alettu vaatia asiallista politiikkaa ja julkisesti pohtia, mitä mahdollisuuksia muutokseen voisi olla.
  Maanomistustaistelun tuoksinassa on syntynyt täysin uusia julkisen elämän muotoja. Luottamuskriisin syvetessä tapahtui sen vastapainona hyvin merkillinen nousu, todellinen alkuperäiskansa heräsi poliittiseen vaikuttamiseen. On tullut aika muuttaa alkuperäisväestön edustajaksi luodun Saamelaiskäräjien rakennetta ja toimintatapoja niin, että käräjistä tulee kaikkia Suomen saamelaisryhmiä edustava yhteinen elin, joka pystyy puolustamaan kaikkien alkuperäisväestöön kuuluvien ihmisten yhteisiä etuja. Silloin päästään eroon nykyisestä luottamuskriisistä. Sellainen merkitsisi oikean ja aidon alkuperäiskansaparlamentarismin syntyä. Parlamentarismi ei ole itsetarkoitus, eikä se ole absoluuttisen ihanteellinen järjestelmä, mutta maailmanlaajuinen kokemus on osoittanut sen olevan paras mahdollinen tapa järjestää yleisillä vaaleilla valitun elimen ja sen valtaa käyttävän toimeenpanevan elimen välinen suhde. Parlamentaarista poliittista vastuuta tarvitaan nimenomaan jotta harjoitettu politiikka vastaisi äänestäjäkunnan valitseman kansanvaltaisen eli demokraattisen elimen tahtoa. Lyhyesti: on kyse luottamuksesta. Jos saamelaiskäräjälaki ei tätä mahdollista, lakia on muutettava. Sopiva hetki siihen on nyt.
  Viime vuosien kuluessa Ylä-Lappiin on palannut oma-aloitteellisuus, jonka juuret ovat alueen alkuperäiskansan yhteisessä historiassa. Alueelle 1800-luvun lopulla muuttaneiden porosaamelaisten jälkeläisten tuoma kulttuuri ei ole pyyhkinyt jäljettömiin lappalaisten vanhaa elämänmallia ja kulttuuriperinnettä.
  Yhteisen historian kautta lappalaiset vapautuivat saamelaiskäräjien politiikan aiheuttamasta pelosta. Lappalaiset saivat varmuuden ajatuksiinsa ja pyrkimyksiinsä. Yhteinen tietoisuus omasta historiasta auttoi pääsemään eroon raskaista vaiheista, teeskentelystä, ontoista iskulauseista.
  Jatkuu...

  VastaaPoista
 9. Koko saamelaiskäräjien valtakoneisto pyramidi alkoi vähitellen huojua ja murentua, kiitos julkisuuden kehityksen, kun kirjoitettu ja puhuttu sana ja ihmisten kokemukset lähestyivät toisiaan. Saamelaiskäräjien valtapyramidi, sekä ideologinen että poliittinen menetti silmin nähden uskottavuutensa. Tämän muutoksen olivat poliittisessa elämässä saaneet aikaan lappalaisten herääminen. Heidän aluettaan olisi isännöinyt nyt Norjasta Suomeen 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla muuttaneiden porosaamelaisten siirtolaisten jälkeläisten muodostama alkuperäiskansa. Lappalaisille oli käynyt selväksi, että saamelaiskäräjien alkuperäiskansapolitiikalla oli tarkoitus muodostaa kaksi erilaista yhteiskuntamuotoa samalle alueelle, jossa kaikkeen luonnonvarojen käyttöön ja hallintaan olisi veto-oikeus ollut kuitenkin saamelaiskäräjillä.
  Suurin osa alueelle muuttaneiden porosaamelaisten jälkeläisistä edustaa objektiivisesti siirtomaapolitiikkaa tukemalla ahdasta saamelaismääritelmää, mikä jättää suurimman osan alueen alkuperäisistä asukaista statuksettomiksi, saamelaiskäräjien yritystä alistaa lappalaisten alueet sekä taloudellisesti, että sivistyksellisesti valtaansa.
  Koko saamelaiskäräjien politiikka pyörii ideologian ympärillä. Vallitseva ideologinen suuntaus ilmenee siinä, että porotalous on tunnustettu tärkeämmäksi, ideologisesti oikeammaksi ja paremmaksi kuin joku toinen.

  Jouni Kitti

  VastaaPoista
 10. Klemetti Näkkäläjärvi kirjoittaa ettei kullankaivu ole perinteinen elinkeino ja että saamelaiskäräjät mm.siitä syystä on vastustanut ja valittanut kullankaivulupia suojellakseen perinteisiä saamelaiselinkeinoja eli kaiketi käytännössä vain poronhoitoa. Klemetin mukaan saamelaiskäräjät ei vastusta lapiokaivulupia mikäli toiminta ei muutu merkittävästi nykyisestä.
  On siinä logiikkaa kerrakseen kun ajattelee millaiseksi "perinteinen" saamelainen poronhoito nykyisin mielletään. Sen koneellisempaa ja luontoa kuluttavampaa perinnettä on turha yrittää löytää!
  Jos vielä katsotaan millainen perinne suurporonhoito on mm. Ivalojoen kulta-alueella, jonne käräjien valitukset ovat myös kohdistuneet, täytyy vain huomauttaa, että kullankaivu oli siellä peuranpyytäjien jälkeen ensimmäinen elinkeino jo paljon ennen suurporonhoidon alueelle sijoittumista. Taisipa Kutturan porosaamelaiskyläkin syntyä vasta 1900-luvun puolella ja Näkkäläjärvien sukukin riensi alueelle vasta joskus 1930-luvulla. Sellaista "perinnettä" herra Klemetti!!

  VastaaPoista
 11. 1960 luvun käsitys saamelaisuudesta on kielisaamelaisuutta. Saamelaisuus on kuitenkin paljon muutakin

  VastaaPoista
 12. Niin, nyt se saamelaisuus näyttäytyy meille suomalaisille vain veroeuron reikänä ja kasvavina kustanuksina tyyliin kankkulan kaivo, kun sille rahalle olisi muutakin käyttöä kun jatkuvan riidankylvön ja valhepropagandan tuottaminen ns."tutkimuksien" muodossa...
  Mikä velvollisuus meillä on yhteiskunnan varoista maksaa Klemetin ja hovin palkat, kun tuloksena on epäsopua ja riitaa suurinpiirtein kaikkien väestöryhmien välillä.
  Ai niin, maksamme velkaa, orjalaivojen terva, kolonialismi jne...
  Nämä jorinat on kuultu, samaa levyä ne on "tiedostavat piirit" (sama porukka se on tämän asiankin takapiruina) soittaneet kun veronmaksajien rahaa on pitänyt lähettää milloin minnekin maailman ääriin.
  Rakennellaan sitä aatteille perustuvaa utopiaa sitten nyt vaikka vielä tännekin, vaikka "suuri ja mahtavakaan" ei kestänyt ajan hammasta juuri ollenkaan. Mutta hei, neukkula romahti ja Che on kuollut, koettakaa jo päästä siitä yli...

  VastaaPoista