torstai 2. kesäkuuta 2022

Saamelaispolitiikka ahnehtii asemaa ja rahaa

Jotenkin ei yllättänyt, vaikkakin tilanteen kuvaus poikkeustilana kyllä kummastutti. Nimittäin että saamelaiskäräjät on sekoamassa omaan ahneuteensa mitä sen hamuamaan rooliin ja sen edellyttämään byrokratiaan ja edustamiseen tulee. Minusta käräjien puheenjohtajan Tuomas Aslak Juuson on turha ruikuttaa väkensä jaksamista ja resurssivähyyttä tilanteessa, jossa on jouduttu ihan varmaan oikeastikin töihin, kun kaikki mahdolliset tahot valtionhallinnosta kuntiin ja kaikkiin mahdollisiin tahoihin siinä välillä alkavat pyytää lausuntoja, joita käräjät on vaatinut siltä kysyttävän – ja jonka lisäksi käräjät on lausuntojensa lisäksi eri asioista ja hankkeista valittamassa ja maailmalle kantelemassa.

Ja itse kovana reissumiehenä ja vasittuna YK:n kävijänä tunnettu Juuso löytää tietenkin syyllisen tilanteeseen muualta kuin peilistä. Nimittäin ministeriöt ovat hänen mukaan suhtautuneet nihkeästi käräjien resurssitarpeiden lisäykseen. Hän kertoo työmäärän kasvun näkyneen henkilöstön oireiluna, jonka oireilun hoitamiseen työpaikan omat voimavarat eivät ole enää riittäneet.

Saamelaiskäräjien hallitus on siis päättänyt ottaa käyttöön poikkeustilan 30. syyskuuta 2022 saakka, käräjät ei enää pysty vastaamaan sille tulevien asioiden riittävästä valmistelusta pyydetyssä aikataulussa. Eli että pysähtyykö nyt moni asia myöhempien valitusten ja kantelujen pelossa siihen, ettei saamelaiskäräjiltä saada siltä kantaa?

Poikkeustila tarkoittaa Juuson ja käräjähallituksen mukaan lakisääteisten tehtävien turvaamista ja muiden tehtävien alasajoa. Eikö asian pitäisi noin ollakin eli käräjäthän tuolla myöntää häsläävänsä asioissa ja areenoilla, joissa sen ei tarvitsisi eikä varsinaisesti kuuluisikaan olla? Samaa harkintaa voisi minusta käyttää myös lausuntoja pyytävien tahojen keskuudessa. Onko pakko jokin vapaaehtoinen Akwe´kon menettely ulottaa jokaiseen metsäpalstan hoitoon tai kaavatyöhön? Voisiko riittää, että käräjiltä pyydettäisiin niissäkin enimmillään lausunto eikä perustettaisi erillisiä komiteoita ja työryhmiä vatvomaan omia ja muilta sidosryhmiltä osin katveessa pidettäviä ja perustelemattomia leikkaa-liimaa -kannanottojaan?

En ole asiassa ehkä ihan kartalla, mutta jonkin tiedon mukaan saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa työskentelee saamelaispolitiikan töissä yli 60 henkeä. Joidenkin talon sisältä kuultujen kommenttien mukaan yhteensä 14 miljoonaa euroa Suomen valtiolle ja osin Inarin kunnalle maksanut Sajos on humissut ajoittain tyhjillään, kun väki on ollut väitetysti ”etätöissä”, kuka reissuilla, kuka missäkin. Ehkä sillä Juuson kertomalla työuupumuksellakin on ollut osansa työhuoneiden tyhjyyteen?

Kysymys kuuluu, korjaantuuko käräjien johtaminen ja väen uupuminen Juuson mainitsemilla lisäresursseilla ja niiden edellyttämällä lisätyllä rahalla? Jotenkin jaksan joskus hyvinkin tarkoin käräjien toimintaa seuranneena epäillä. Ja sitä paitsi puheenjohtaja Juusokaan ei puhu käräjien rönsyilyn järkeistämisestä, vaan menon jatkumisesta sikäli kun ”poikkeustilan” takarajan jälkeen rahaa on saatu lisää.

Jotenkin poikkeustilan julistaminen sattuu ehkä otolliseen hetkeen, koskapa jonkun tiedon mukaan pääministeri Sanna Marin olisi tulossa käräjien vieraaksi tämän kuun puolivälin jälkeen. Ehkä pääministeri saa Inarissa kainaloonsa paperin, jossa edellytetään käräjille yli 2,3 miljoonan euron lisäresurssitarvetta sen ensi vuoden talousarvioon. Tälle vuodelle käräjille on myönnetty sen yleiseen toimintaan 2,26 miljoonaa euroa eli nyt siis vaaditaan budjetin tuplaamista.

Puheenjohtaja Juuson mukaan saamelaiskäräjät on mukana kansallisesti ja kansainvälisesti yli 150 työryhmässä, käy vuosittain 30–50 lakisääteistä neuvottelua sekä antaa 120–250 lausuntoa tai esitystä vuodessa.

Saamelaiskäräjien poikkeustilailmoitus on saanut osakseen varsin paljon arvostelua ja ihmettelyä. Rankimmillaan on vaadittu jopa sen varojen käytön tarkastamista ja yleensä toiminnan lakiin nähden arvioimista.

Juusot rahattomina

Jos käräjien Juusolla on rahapula, taitaa sama rahattomuus ja työn hajonta vaivata sukulaistaan Anni-Kristiina Juusoa, valtion perustaman saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteeriä.

Totuus- ja sovintoprosessiin on valtion vuoden 2019 budjetista ja vuoden 2021 lisätalousarviosta myönnetty yhteensä 2,3 miljoona euroa. Vuoden 2022 budjetissa valtioneuvosto myönsi vielä 460 000 euroa, mutta hupsistakeikkaa nyt komission työ on hajonnut jo ennen kuin se saatiin edes saamelaisen kansan parissa näkyvämmin käyntiin – ja osapuolten mukaan syynä on rahan vähyys. Ehkä asiantuntijoiden – keitä he sitten lienevät olleet – kuuleminen söi rahat?

Toki komission avoimuudesta ja kannanotoista ajankohtaisiin oikeusasioihin, siis kaiketi osallistumisesta päivän saamelaispolitiikkaan, on selitysten mukaan ilmennyt mielipide-eroja komissaarien kesken, mutta ensimmäisenä eronsa ilmoittanut puheenjohtaja Miina Seurujärvi huokaili on myös vähäistä rahoitusta. Nyt valtion suunnasta on kai jo lupailtu lisää rahaa.

Kentällä komission rahattomuutta on ihmetelty ja pohdittu onko kyseessä pääasiassa vain yritys lypsää valtiota. Myös Anni-Kristiina Juuson asennetta ja kykenemättömyyttä pääsihteerin tehtävään on pohdittu hänen jätettyään raportissaan ensimmäisistä ryhmäkuulemisista inarinsaamelaisten näkemykset pariin riviin. Nekin saatiin mukaan vain pakon edessä.

Jo se, että totuus- ja sovintokomissioon piti valita komissaareiksi aikaisemmin saamelaispolitiikan kärjistäjinä ja saamelaisten keskinäisen syrjinnän edistäjinä kunnostautuneet Hannele Pokka ja Heikki Hyvärinen, oli omiaan luomaan kentälle epäuskoa toiminnan vilpittömyydestä.

Susi saamelaiskäräjälaki

Lienee niin, että rahan ohella pääministeri Marinin käräjävierailulla halutaan edistää myös nykyisen saamelaisjohdon asemaa tekeillä olleessa ja eduskuntaan pyrkivässä saamelaiskäräjälain uudistuksessa.

Juuson joukko haluaa oikeuden kaventaa saamelaisuuden määritelmää ja siihen liittyen mitätöidä nykyisen käräjävaalien äänioikeutettujen luettelo sekä vahvistaa käräjien piirin veto-oikeutta käytännössä kaikissa pohjoisen maankäytön ja taloudellisen toiminnan hankkeissa. Siinäpä sitä olisi pääministerillekin paikka arvovallallaan edistää suomalaisen oikeusvaltion alkuperäiskansapolitiikkaa.


Jk.

Liitän tähän juuri Jouni Kitiltä saamani arvioinnin liittyen meneillään olleeseen saamelaiskäräjälain uudistamiseen sekä siihen liittyen  ILO-sopimuksen soveltamiseen:

”Valtion strategiset valinnat

Viime vuonna oikeusministeriön asettama saamelaiskäräjälain muuttamista koskeva työryhmä esitti varsin radikaaleja muutoksia saamelaiskäräjälakiin. Esitys loisi edellytyksiä IlOn sopimuksen ratifiointiin. Valtiolla on periaatteessa jäljempänä mainitut kolme tapaa edetä Ilon yleissopimuksen voimaansaattamisessa. Se voi pitää koko asiaa teknisenä lainsäädäntökysymyksenä kuten työryhmän esitys pääasiassa tekee. Sen mukaan mitään mainittavia ongelmia ei ole. Tällainen johtaa kestämättömään tilaan kunnan kannalta, väestöryhmien elinolojen kehittämisen kannalta, kuntatalouden kannalta ja monien ratkaisemattomien kysymysten kannalta. Esitys on jättää monta asiaa selvittämättä ja huomioon ottamatta niin, että selvitystyötä on jatkettava. Tässä suhteessa johtoa jatkolle voisi hakea myös muista pohjoismaista. Tärkeintä tässä tilanteessa olisi kuitenkin tilanne ja olosuhdekartoitus, joka on lainsäädännön perusedellytys.

Valtio voi demokraattista valmistelua hyödyntäen tehdä seuraavaksi kartoituksen siitä, mitä peruskysymyksiä on yleissopimuksen voimaansaattamiseksi tehtävä. Ei liene ajateltavissa, että yleissopimus saatetaan voimaan useassa eri vaiheessa. Ei liene kenenkään edun mukaista myöskään, että joku muu kuin Suomi ja sen kansalaiset saavat päättää miltään osin kansallisen sopeuttamisen edellytyksistä.

Toinen valtion etenemisstrategia onkin selvittää Ilon yleissopimuksen voimaansaattamisen kaikkinaisia vaikutuksia.  Tälle ei ole mitään oikeudellista estettä. Samalla on mahdollisuus avata Ilon yleissopimusta koskevia tulkintoja ennakolta kansalaiskeskusteluun. Tällainen elementti puuttuu. Samalla on niin ikään mahdollisuus selvittää sitä, mitkä seikat ovat ehdottomia ja mitkä harkinnanvaraisia yleissopimuksen kansallisen voimaansaattamisen edellytyksiä. Tässä suhteessa voidaan käyttää myös Ruotsin ja Norjankin noudattamia menettelytapoja.

Keskitetty ja suppea, suljettu näin merkittävän lainsäädäntöuudistuksen valmistelutapa ei ole demokraattinen ja yhteiskunnassa valtion yleisesti hyväksymä valmistelutapa. Ne ihmiset joihin työryhmän esityksen kielteiset vaikutukset eniten kohdistuvat on rajattu valmistelun ulkopuolelle. 

Kolmas valmistelua ja jatkoa koskeva strateginen näkökohta onkin se, että valmistelu tulee olla jatkossa konsensukseen, kaikkien perus- ja ihmisoikeussuojaan sekä Ilon yleissopimuksen kirjaimen keskinäiseen punnintaan perustuvaa. Tämä tapahtuu siis sen jälkeen, kun valtio on päättänyt ratifioida yleissopimuksen ja saattaa se voimaan riittävien ja tarpeellisten selvitysten jälkeen. Voimaansaattamistoimenpiteiden jatkovalmistelu on välttämätöntä, sillä työryhmän esitys on siinä määrin aukollinen, eräitä olennaisia oikeuskysymyksiä sivuuttava ja uusia tulkintakysymyksiä herättävä, ettei se ole lain muutosten jatkovalmistelulle riittävä.

Harkinnan oikeudellinen luonne

Edelleen on aiheellista huomauttaa, että Ilon yleissopimuksen voimaansaattaminen on päätöksenä poliittinen. Sen sijaan voimaansaattamisen edellytysten harkinta ei ole sitä monesta syystä. Tässä lausunnossa ilmenneellä tavalla on selvitettävä eri perus- ja ihmisoikeuksien keskinäistä suhdetta ja sitä kautta arvioitava kokonaan uudelleen lainmuutosten vaikutuksia. Kyse on siten useasta samanaikaisesta perusoikeuden vaikutuksesta, joita eduskunta on soveltanut.

Tällaisia, vaikuttavia perusoikeuksia ovat materiaalisen yhdenvertaisuuden vaatimus ja siihen liittyvä perusteettoman syrjinnän kielto ja omaisuudensuoja. Suojattujen perusoikeuksien keskinäinen yhteensovittaminen on jäänyt yksityiskohtaisesti tekemättä esitettyjen lain muutosten yhteydessä.  Eräiden muutosesitysten osalta tämä harkinta palautuu pulmaksi oikeudesta elämään ja kulttuuriin.

Ilon alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen ratifioinnin perusedellytykseksi näyttää muodostuvan lainsäädännön muutoksista koostuva kokonaisuus, jolla katsotaan ratifioinnin edellytysten täyttyvän. Tämä on valtion valinta. Siinä on eräitä piirteitä, jotka muistuttava muiden pohjoismaiden ratkaisuja tai niiden pohdintoja.

Valtion ratkaisua ei ole esitetty perustettavan alkuperäiskansan yksinoikeuksiin tai vetoihin viranomaisten päätöksenteossa. Se rakentuu lainsäädännön muutosesitysten ja taloudellisen kompensaatiopaketin kautta. Kyse on myös valtion kansallisesta lainsäädäntöratkaisuista.

Valtion ei voi sivuuttaa lainvalmistelussa ja lainsäätämisessä alueen muun väestön oikeuksia. Varsinkin yhdenvertaisuusperiaate (lain edessä) ja omaisuudensuoja eivät ole vaikuttaneet työryhmän esityksiin.

Lainmuutosten kokonaisuudessa on korostettava valtion harkintaa. Se näkyy arvovalintoina sen suhteen, missä määrin on katsottu tarpeen muuttaa lainsäädäntöä, siinä missä määrin on katsottu perustelluksi tukea saamelaisia ja menetyksiä kärsiviä kuntia ja miten pitkälle meneviksi asetetaan alkuperäiskansan suojaksi lainsäädäntöön päätöksentekoa ja toimintaa varten harkintaa ja toimintaa ohjaavat suojakriteerit.  Nimenomaan näiden suojakriteerien harkintaa on arvioitava muutosesitys kerrallaan jäljempänä mainitulla tavalla.

Jatkotutkimusten tarve

Oikeusministeriön työryhmä on tarkastellut ILOn yleissopimuksen voimaansaattamista teknisenä oikeudellisena kysymyksenä. Tämä on johtanut siihen, että monta merkityksellistä asiaa on sivuutettu kokonaan tässä lausunnossa osoitetulla tavalla. Painava huomautus on esitetty nimenomaan siinä suhteessa, ettei eritellä, mitkä toimet ovat Suomen valtiolta ehdottomia ja mitkä toimet ovat sen harkinnassa. Tämän vuoksi esityksen tulkinta on vaikeaa.  Esityksen voidaan kuitenkin kokonaisuutena katsoa esittävän yhtä mallia, jolla ratifiointi on mahdollinen. 

Edelleen voidaan todeta, ettei esitysten vaikutuksia ole eritelty eri väestöryhmien, nykyisten oikeuksien ja alueen yleisen taloudellisen tilanteen kautta. Ruotsissa ja Norjassa selvitystyö on ollut kattavaa ja syvällistä. Suomessa on tyydytty valmistelemaan voimaansaattamista keskitetysti, epädemokraattisesti ja valmistelutyöhön osallistuneiden nimiä mainitsematta.

Ratifioinnin katsotaan olevan mahdollista ilman maaoikeuskysymysten selvittämistä. Työryhmän esitysten perusteella Suomessa ei ole tarpeen tehdä muitakaan vaikutuksia koskevia selvityksiä esimerkiksi Ruotsin tapaan.

Jatkotutkimusten tarpeen tulkinnasta riippuu, kuinka paljon aikaa menee ILOn yleissopimuksen ratifiointiin. Siitä riippuu myös se, kuinka ankaraa vastustusta esitykset tulevat aiheuttamaan ja ylipäänsä, miten valtion liittyminen tähän yleissopimukseen onnistuu. Valtiolla on erityisen suuri vastuu paikallisen väestön ja kunnan toimintamahdollisuuksien turvaamisesta, jotta koko yleissopimuksen voimaansaattamisella on kokonaisuudessa myönteinen vaikutus.

Erityisesti tulisi selvittää työryhmän keskeneräisimpiä kohtia, joita ovat esitykset keskitetyn hallintomallin ja lainsäädännön suojakriteerien vaikutuksesta. 

ILOn yleissopimus

ILOn yleissopimus on kollektiivisia oikeuksia koskeva ihmisoikeussopimus, jonka suhde muihin ihmisoikeussopimuksiin on jätetty avoimeksi. Edellä on viitattu yleisesti yleissopimuksen liittyvälle valtiolle antamaan harkintaan.

Yleissopimus on suurelta osin Suomessa voimassa olevan lainsäädännön ja saamelaiskäräjälain sisällön vuoksi mahdollista ratifioida. Sen avainkysymykseksi jäävät maaoikeuksien sisällön erittely. Se ei edellytä alkuperäiskansan maan omistusta; tämä asia on sinänsä epäselvä Suomessa eikä valtio ole ponnistellut pyrkimyksillään tämän kysymyksen selvittämiseen toivotulla tavalla. Alkuperäiskansan käyttöoikeuksien eli poronhoito-oikeuden suoja on muodostunutkin siten ratifioinnin selvimmäksi, esille nousevaksi edellytykseksi.  Siksi sitä koskevat kansalliset esitykset ovat olennaisia. Pakettia tukee taloudellinen tukipaketti, jonka rakenne ei ole onnistunut.

Itsehallinto

Raportin esityksissä on sivuutettu aika olennainen itsehallintokysymys. Nimittäin, jos ehdotetut muutokset hyväksytään, saamelaisten kulttuuri-itsehallinnoksi kutsuttu saamelaiskäräjälaki (974/95 muutoksineen) muuttuu myös elinkeinoja koskevaksi itsehallintolaiksi. Siten saamelaiskäräjälain 1 §:n määritelmä kulttuuri-itsehallinnosta ei riitä. Tämän soveltamisalan laajentaminen on puolestaan saamelaisten autonomian, joka on ollut sisäistä luonteeltaan, muuttamista ulkoiseksi itsehallinnoksi rajoitetussa mielessä. Tämä taas nostaa esiin kysymyksen siitä, miten saamelaiskäräjälain mukainen toiminta suhteutuu kunnalliseen itsehallintoon. Viimeksi mainittu itsehallinto on sekä sisäistä että ulkoista, perustuslain suojaamaa itsehallintoa omin ja valtiolta saaduin varain hankintain kautta. Edellä mainittua kehitystä seuraten tulevat eri itsehallintojärjestelmien kautta tehtävät päätökset yhteen sovitettavaksi.

Kunnan itsehallinnon kannalta on myös olennaista, ettei esityksillä aseteta kunnan eri väestöryhmiä perusteettomaan eriarvoiseen asemaan, jonka haittoja tai syntyneitä vahinkoja on vaikea korvata myöhemmin. Sellainen esitys voi vahingoittaa kunnan toimintaa pitkällä tähtäimellä. Kunta on edelleen se demokraattinen instituutio, joka vastaa kaikille tuotettavista peruspalveluista ja niiden kehittämisestä.

Valitettavinta tässä kehityksessä olisi se, jos jokaisen lain osalta kunnan tai muun asianosaisen aloitteesta hallintotuomioistuimet tulevat ratkomaan syntyneitä intressi- ja laintulkintakysymyksiä.

Työryhmän yksityiskohtaiset esitykset

Työryhmä esittää uusia organisatorisia ja muita järjestelyjä ja erittäin monen yksittäisen säädöksen muuttamista.

Monet esitykset kohdistuvat valtion ja sitä edustavan Metsähallituksen toimintaan. Niillä on kuitenkin vahvoja kuntataloudellisia ja kunnan päätöksentekoon kohdistuvia vaikutuksia.

Lainsäädännön muutosesityksiä tulee arvioida niiden antaman suojavaikutuksen ja muiden vaikutuksen kannalta. Tämä on tärkeää varsinkin sen vuoksi, ettei useimmissa esityksissä tätä kokonaisvaikutusten analyysia edellytetä lainkaan. Siksi jokaista esitystä tulee - osa esityksistä on muutoksien vuoksi teknisiä ja riippuu toisista esityksistä - arvioida siltä kannalta, onko esitykseen sisältyvä harkintakriteeri (suojaa antava kriteeri) perusteltu vai ei. Edelleen tulee arvioida sitä, voidaanko kokonaisuuden kannalta riittävään suojaan päästä lievemmällä kriteerillä ja sanamuodolla. Joissakin tapauksissa voi olla edelleen perusteltua muuttaa sanamuotoja siten, että suojaa arvioidaan jo sanamuotoihin kirjoitetun intressipunninnan kautta. Erityisesti tällöin vaikuttaa se, että esitys on perustelematon sen vuoksi, että se vie alueelta kehittämismahdollisuuksia.  Kyse ei voi olla yksityiskohtaisissa ratkaisuissa vain valtion abstraktista edusta vaan soveltamiskelpoisesta, suojaa antavasta edusta.

Muutosesitykset sivuuttavat eivätkä sellaisenaan vaikuta peruskysymykseen: omistus- ja hallintaoikeuden luonteeseen valtion maihin ja vesiin ja siihen, missä laajuudessa tämä on saamelaisten ja lappalaisten oikeus historiallisen taustan perusteella. Tähän Ilon yleissopimuskaan ei anna vastausta.

Suomen ja muiden pohjoismaiden saamelaisten oikeudet on tunnustettu perustuslaillisesti. Heidän asemansa alkuperäiskansana mainitaan muun muassa Suomen ja Norjan perustuslaeissa. Saamelaisilla on sinänsä samat oikeudet kuin muillakin kansalaisilla. Lisäksi heidän oikeutensa omaan kieleen on tunnustettu. Kulttuurinen itsehallintolaki turvaa sen mukaisen itsehallinnon.

Ilon alkuperäiskansoja koskevan ratifioinnin kannalta saamelaisilla on ne käyttöoikeudet, joita ratifiointi edellyttää vähimmäistasona. Kyse liittymisen ehdoissa on näiden oikeuksien suojan vahvistamisesta. Yleissopimus ei edellytä muiden oikeuksien vähentämistä tai rajoittamista nimenomaan. Siksi oikeuksien vahvistamisessa ydinkysymykseksi näyttäisi muodostuvan se, onko poronhoito-oikeus vahvistettava yksinoikeudeksi saamelaisten kotiseutualueella vai ei. Tai miten tämä seikka säädöstetään. Siihen liittyy keskeisesti se, miten vahva suoja poronhoito-oikeudelle annetaan suhteessa muihin elinkeinoihin kuten matkailuelinkeinoon tai kaavoitukseen. Tämä kysymys on myös kaksiteräinen siinä mielessä, ettei matkailun harjoittaminen profiloidu missään olennaisessa suhteessa sen mukaan, kuka sitä harjoittaa. Se on ihmisen käyttäytymisen ilmiö ja taloudellinen toimi.

Saamelaisilla ja lappalaisilla on yhteinen etu ajattavanaan elinkeinojen kehittämisessä. Kunnalla on koko alueen osalta vastuu taloudellisen toiminnan kehittämisestä. Kun otetaan huomioon valtion toimenpiteet palvelujensa vähentämisessä ja yleinen trendi sen suhteen, missä määrin valtio rahoittaa toimintoja, huoli kunnan taloudellisista toimintamahdollisuuksista on tärkeää.

Valtion omistusten kiistattomuus

Valtio on johdonmukaisesti ja yleisesti kiistänyt sen perinteisen omistusoikeuden valtion maihin ja vesiin kyseenalaistaneet väitteet. Tämä kehitys on kuitenkin käynyt kiinnostavammaksi sen jälkeen, kun on tullut uutta tietoa ja tehty selvityksiä valtion omistusten oikeudellisesta luonteesta ja perusteesta suhteessa Lapissa pitkään asuneiden lappalaisten ja saamelaisten sukujen maa- ja vesialueiden käyttöön ja nautintaan. 

Erityisen kiinnostavaksi on käymässä valtion omistusten oikeudellinen perusta. Valtion säädökset, joilla se on julistanut omistukseensa ja hallintaansa lappalaisten ja saamelaisten hallinnassa olevat nautinnat, on kyettävä myös jälkikäteen perustelemaan. Olennaiseksi on käymässä se tosiseikka, ettei valtio voine osoittaa kattavasti omistuksiaan asiakirjoin eikä siten laillisin saannoin saaduiksi. Tapa, jolla valtio on ottanut haltuunsa valtion maat ja vedet, muodostuu kiintoisaksi.

Työryhmä on kokonaan sivuuttanut valtion omistusoikeutta koskevat periaatteelliset käsityserot. Toisaalta viranomaisten tiedossa on ollut, koska sitä koskevaa selvitystä on esitetty etenkin saamelaisten käräjälain säätämisestä asti intensiivisesti, nykytilanteen oikeudellinen luonne. Eduskunta poisti esitetyn selvityksen perusteella kaikki vuosirajat sekä laista että perusteluista juuri tästä syystä.

Tämä omistusta koskeva kysymys on olennainen Ilon yleissopimuksen voimaansaattamista koskeva edellytys. Se on myös kysymys, joka on tutkimuksen varassa ja jota ei voida poliittisin päätöksin tai harkinnalla sivuuttaa. Tämän tutkimuksen laajentaminen ja puolueeton edistäminen on valtion ensisijaisia tehtäviä.

Voidaan sanoa, että valtion omistuksia ja hallintaa koskevan oikeudellisen puolen selvittäminen tavallaan eskaloi koko saamelaisaluetta koskevan lainsäädännön soveltamisen ongelmat. Jää jatkoselvityksen varaan, mitä valtio voi asiakirjoin osoittaa ja mitä valtion perinteisen omistuksen kiistäjät voivat puolestaan asiakirjoin osoittaa. Tämä kysymys on oikeudellinen. Ellei siitä saavuteta yhteisymmärrystä, asian selvittäminen jää tuomioistuinten tehtäväksi. Niiden tehtävä on ratkaista vain tulkintariitoja eikä luoda oikeudenmukaisuutta, joten siltä prosessilta ei voi ehkä saada ratkaisuja kaikkiin esille tuleviin oikeudellisiin ongelmiin. Tässä työryhmä on lähtenyt koittelemaan kepillä jäätä, kun se haluaisi siirtää tämän asian saamelaiskäräjien ratkaistavaksi. Siihen liittyy lakiesityksen 9§:n työjärjestyksen kirjattu lukuisa tehtäväluettelo, joka tarkoittaa, että käräjille delegoidaan tuomioistuimelle kuuluvia asioita.

Ilon yleissopimus edellyttää erinäisten asioiden selvittämistä ennen kuin valtio voi yleissopimukseen sitoutua. Tällainen ratkaisu on tehty myös Ruotsissa.

On arvioitava esitysten sekä hyödyt että kielteiset vaikutukset kokonaisuudessaan. Tämä arviointi on sekä määrällinen että ennen kaikkea laadullinen. Esitysten läpivienti muuttaisi kunnallisen ja saamelaisten itsehallintojen, jotka ovat oikeudellisesti erilaisia, toimivaltasuhteita, mitä ei ole raportissa selvitetty.

Valmistelussa ei ole arvioitu lainkaan saamelaisten erikseen ja saamelaisten itsehallinnon muidenkin kanavien kautta saamia julkisia tukia. Tämä on tarpeen saamelaisten ja kunnallisen keskinäisen vuorovaikutuksen selvittämiseksi ja edellä todetun yleisten vaikutusten arvioinnin vuoksi. Sama arviointi joudutaan tekemään raportin esitysten taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi. Esitysten toteuttaminen vaikuttaa eri tavoin nykyisiin paikallisiin rahavirtoihin, minkä vuoksi laskelmien tekeminen on välttämätöntä. Se on sopusoinnussa myös Ilon yleissopimuksen yleisen hengen kanssa.

Näiden sinänsä tavanomaisten julkisen hallinnon laskelmien kautta on mahdollista tehdä arvioita siltä varalta, että valtio toimii tässä asiassa yksipuolisesti suhteessa kuntiin.

Kuntien kannalta raportin esityksen nostavat esille tehtävien laskelmien jälkeen mitä ilmeisemmin tarpeellisista kompensaatioista. Niistä tulisi valtion luotettavuuden ja poliittisten mielenmuutosten varalta säätää lailla. Kompensaatioissa voi olla kyse varsin huomattavista summista tähän päivään diskontattuina.

Oikeudenkäynnit

Ilon yleissopimuksen ratifiointi nostaa esille aiemmin todetut lappalaisten ja osin saamelaisten maanomistukseen liittyvät oikeudenkäynnit valtiota vastaan.

Sen lisäksi saattaa ajankohtaistua ensimmäistä kertaa Suomessa myös kunnan kanne valtiota vastaan kunnallisen itsehallinnon loukkaamisen perusteella. Tähän on voimaan tulleen Suomen perustuslain (731/99) myötä ehkä joissakin suhteissa paremmat mahdollisuudet kuin aiemmin.

Tällainen tilanne saattaa ajankohtaistua silloin, kun valtio ei suostu vastoin näyttöä ja tutkimuksia kompensoimaan kunnille yleissopimuksen kansallisen voimaansaattamisen aiheuttamia menetyksiä. Kyse on silloin lähinnä kunnan itsehallintoon kuuluvan elinkeinojen kehittämismahdollisuuden olennaisesta tai ratkaisevasta menettämisestä. Kunnilla on perustuslain nojalla itsehallinnon suoja. Sitä vahvistaa Suomen hyväksymä Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (charter). Se on Suomea velvoittava asiakirja, joka on luonteeltaan julkisoikeudellinen. Jos tätä tai/ja kansallista kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaa rikotaan lainsäädäntömenettelyssä, voi ajankohtaistua väite siitä, että valtion lain säätäminen on mennyt yleisesti kunnalle turvatun oikeuden kuten elinkeinojen tosiasiallisen kehittämismahdollisuuden hyväksyttävän rajoittamisen ulkopuolelle. Tällainen kanne on nyt erityisen kiinnostava, koska maaliskuun alussa voimaan tulleen Suomen perustuslain 106 §:n mukaan tuomioistuimilla on nyt niiden käsiteltävänä olevassa asiassa mahdollisuus antaa lain tulkinnassa etusija perustuslaille, jos lain säännöksen soveltaminen olisi perustuslain säännöksen kanssa ristiriidassa.

Tällainen oikeudenkäynti olisi valtiolle ikävä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  Siinä kunnalla olisi vaikeus osoittaa, että perustuslakivaliokunnan käsitys itsehallinnon sisällön määrittämisestä onkin ollut virheellinen perustuslain antaman suojan näkökulmasta. Perustuslakivaliokuntahan edelleen tulkitsee ensi sijassa lakien perustuslainmukaisuutta lain säätämisen yhteydessä. Kunnalla on valtiota vastaan valitus- ja kanneoikeus muun muassa paikallisen itsehallinnon peruskirjan perusteella. Sinänsä tällaisessa kehityksessä on hyviä puolia nykykäytäntöön nähden valtion puuttumistoimilta suojaamiseksi. Tällainen oikeudenkäynti olisi merkittävä siinä suhteessa, että sen kautta on mahdollisuus vaatia taloudellisia menetyksiä eli taloudellista vahingonkorvausta. Sinänsä tällaisten valtiota vastaan kohdistettuja oikeudenkäyntejä alkanee esiintyä unioninkin jäsenyyden seurauksena.

Säätämisjärjestys

ILOn alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus joudutaan saattamaan voimaan valtiosopimuksen hyväksymiselle tarkoitettua hyväksymismenettelyä käyttäen. Siitä on säännös Suomen perustuslain 94 ja 95 §:issä.

Eduskunnan tulee hyväksyä yleissopimus lakina kansallisten sopeutustoimien vuoksi. Perustuslain mukaan lainsäädännön alaan kuuluvien asioiden vuoksi valtiosopimus, jollaisesta yleissopimuksessa on kyse, on saatettava voimaan lailla. Yleissopimuksen voimaansaattaminen tapahtuu sitten asetuksella.  

Yleissopimus edellyttää eduskunnan päätöstä kansallisten lakien muutostarpeen vuoksi. Se on tarpeen myös sen vuoksi, että kyse on keskenään ristiriidassa olevien perusoikeuksien yhteensovittamisesta omaisuudensuojan, yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon keskinäisen suhteen selvittämiseksi. Samassa yhteydessä eduskunta joutuu ottamaan kantaa erilaisen perusoikeus- ja ihmisoikeussääntelyn keskinäiseen suhteeseen ja soveltamisjärjestykseen.

Uudessa perustuslaissa todetaan, että eduskunta hyväksyy valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, kun kyse on lainsäädännön alaan kuuluvista asioista tai muutoin merkittävästä velvoitteesta. Tämän eduskunta tekee äänten enemmistöllä. Jos tarvitaan samalla perustuslain muutosta, vaaditaan hyväksymiseen vähintään kahden kolmasosan äänet annetuista äänistä.

Mielenkiintoista tämänkin asian kannalta on, että perustuslaissa todetaan, ettei kansainvälinen velvoite saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Tämä tarkoittaa lainalaisuutta, demokraattisia päätöksentekotapoja mutta myös keskeisten perusoikeuksien vaatimuksia. Sillä voi olla tässä vaikutusta nimenomaan maanomistuksen perusteiden ja perinteisten elinkeino-oikeuksien henkilöllisen soveltamisalan uudelleenmäärittelyssä, mitä lopulliset esitykset tässä suhteessa sitten sisältävätkin.

Perustuslaissa säädetään edelleen, että lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta säädetään tavallisena lakina. Siten lakeihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä normaalina lakina. Jos kyse on samalla perustuslain muuttamisesta tai sen sisällöstä poikkeamisesta vaaditaan edellä todettu kvalifioitu määräenemmistö lain hyväksymiseen ilman lepäämään jättämistä.

Joten silloin kun epäämisterin kanssa asioidaan ei kannata mennä esittelemään mielipiteitä, vaan tapaamiseen on otettava mukaan kaikki asianomistajien edustajat.

Kirjoitus on laadittu oikeudellisen asiantuntijan avustamana.

Lopuksi

Saamelaisten oikeudet tulee turvata yhdenvertaiselta pohjalta elinkeinojensa harjoittamiseen, Työryhmän ehdotusten toteuttaminen ei ole ehdotetussa muodossaan tarkoituksenmukainen. Lainsäädännön muuttaminen on aloitettava puhtaalta pöydältä. Mikäli Kansainvälisen työjärjestön (ILO) alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimuksen nro 169 ratifiointi katsotaan tarpeelliseksi ja mikäli katsotaan, että ILO-sopimuksen ratifioimiseksi olisi tarvetta jonkinlaiseen lainsäädännön tarkistamiseen, lainsäädännön muutostarpeita tulisi selvittää perusteellisesti historiallisesta perspektiivistä lähtien, jolloin selvitettäväksi tulisivat ainakin seuraavat seikat:

1) milloin saamelaisten kotiseutualue on asutettu,

2) ketkä ovat tosiasiallisesti asuttaneet aluetta ja sillä olevaa valtionmaata,

3) asuuko alueen alkuperäisasukkaiden jälkeläisistä enää ketään alueella,

4) ketkä ovat omistaneet ja milloin maa- ja vesialueita saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevalla valtion maalla,

5) onko Norjan puolelta 1850-luvun jälkeen Suomeen muuttaneiden saamelaisten jälkeläisille an-nettava samat erityisoikeudet valtion maahan ja veteen kuin Suomeen aikaisemmin asettuneille saamelaisille,

6) onko vanhojen verolappalaisten suvuille ja Neuvostoliiton puolelta tulleille ja Suomeen asutetuille Petsamon kolttasaamelaisille annettava samat oikeudet kuin Norjasta 1800 luvulla ja sen jälkeen tulleille suvuille,

7) millä tavoin tai mistä varoista korvataan muille kuin etuoikeutettuun saamelaisryhmään kuuluvalle paikalliselle väestölle aiheutuvat menetykset ja haitat (esim. porolaidunten menettäminen, poronhoidon, kalastuksen, metsästyksen ja marjastuksen tai muun ammatin tai elinkeinon harjoittamisen estyminen),

8) miten turvataan muille kuin saamelaisille luonnon ja ympäristön käyttömahdollisuudet,

9) miten turvataan muille kuin saamelaisille elinkeinon harjoittamisen ja asumisen mahdollisuudet ja niiden kehittäminen,

10) miten turvataan a) valtion ja b) kunnallishallinnon mahdollisuudet hoitaa lakisääteiset tehtävänsä saamelaisalueella ja yleensäkin lakisääteisen hallinnon toimivuus alueella, hallintoviranomaisten tulee voida hoitaa tehtävänsä saamelaisista huolimatta,

11) miten naapurusten ja toisaalta eri elinkeinonharjoittajien väliset eturistiriidat ratkotaan, jos etuoikeutettuja ovat ainoastaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkityt henkilöt,

12) millä tavoin Suomi kykenee turvaamaan Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaisten velvoitteiden noudattamisen alueella, esimerkiksi kansalaisten tasa-arvoinen kohtelu, luontodirektiivin mukaisen biodiversiteetin säilyttämisen alueella, joka jo nyt kärsii porojen ylilaiduntamisesta,

13valtion maksettavaksi tulevat korvaukset ja muut velvollisuudet ILO-sopimuksen ratifioinnin jälkeen,

14)vaikutukset kuntien taloudelle ja kuntien kehittämiselle

15) vaikutukset yksityiseen elinkeinotoimintaa ja sen kehittämiseen analysoitava ovatko ehdotettujen toimenpiteiden aiheuttamat haitat ja kustannukset suuremmat kuin hyödyt, sekä

16)voidaanko ILO-sopimukseen liittyä kenenkään oikeuksia loukkaamatta.

17)kattavan väestölaskennan käynnistäminen ennen mitään muita toimenpiteitä

18)Tilanne ja olosuhdeselvityksen käynnistäminen

Voimassa oleva lainsäädäntö ei rajoita saamelaiskulttuurin harjoittamista Suomessa. Maanomistajina sekä porotalous- ja muiden elinkeinojen harjoittajina saamelaiset ovat yhtäläisessä tai jopa edullisemmassa asemassa kuin muut samoja elinkeinoja harjoittavat suomalaiset. Tämän vuoksi voidaan kysyä, mitä ILO-sopimuksen ratifioinnilla vielä saavutetaan tai on tarkoitus saavuttaa. Mikäli ratifiointihanketta kuitenkin jatketaan, tulee ensin selvittää ratifioinnin vaikutukset saamelaisten ja muiden yksityisten ja juridisten henkilöiden asemaan sekä se, millä tavalla kompensoidaan sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvat taloudelliset menetykset. Selvitystyön tekijäksi tulisi nimetä joko asiantuntijatyöryhmä tai työ voitaisiin antaa jonkin tutkimuslaitoksen tehtäväksi. Tässä työssä olisi erityisesti otettava huomioon se, että valtio ei voi sivuuttaa muiden väestöryhmien oikeuksia yhden väestöryhmän kustannuksella ja että Suomen valtiota sitovien kansainvälisten sopimusten sekä EU-jäsenyyden asettamat velvoitteet otetaan selvitystyössä huomioon. Vasta tämän perusteellisen selvityksen jälkeen on mahdollista päättää ILO-sopimuksen ratifioinnista ja saamelaiskäräjälain muuttamisesta. Toinen ei voi olla ilman toista.

Jouni Kitti

Saamelaispoliitikko 1973-1999

Saamenkielisen Sapmelas-lehden päätoimittaja vuosina 1980-1999

 

10 kommenttia:

 1. Kuka tarkistaa vaiko kukaan saamelaiskäräjien varojen käyttöä? Kuinka paljon rahaa käytetään muuhun kuin käräjien lakisääteisiin toimintoihin ja mikä on käräjien työntekijöiden palkkauskäytäntö, puhutaan kovista saamelais- ja syrjäseutulisistä eli onko meno miltään osin verrattavissa esimerkiksi valtion tai kuntien rahoituksella kustannettavien virkojen ja toimien yleiseen tasoon ja käytäntöön? Ainakaan julkisten verotietojen mukaan käräjien nokkamiehet ja naiset eivät ryve köyhyydessä. Oma lukunsa ovat erilaiset käräjien työllistämät "asiantuntijat".

  VastaaPoista
 2. Ohessa saamelaiskäräjien jäsenen Kari Kyrön medioille toimittama kirjoitus:

  Saamelaiskäräjien poikkeustila.

  Saamelaiskäräjien julistama poikkeustila ei saa ymmärrystä. On kertakaikkisen absurdia julistaa poikkeustila vain sen vuoksi, ettei saa valtiolta rahaa kaikkeen haluamaansa. Saamelaiskäräjien jäsenenä en hyväksy tällaisten keinojen ja alkuperäiskansa statuksen käyttämistä valtiolta lisä rahan kiristämiseen.

  Valtion rahaa on jo nyt usein väärinkäytetty valtaa pitävien saamelaisten toimesta eri saamelaisryhmien nöyryyttämiseen, mitätöintiin ja alistamiseen. Lisäksi neljän vuoden välein pidettävien saamelaiskäräjien vaalien tulokset on mitätöity syrjäyttämällä epädemokraattisesti eniten ääniä saaneet kaikista luottamustoimista. Sellaisen mielivaltaa harjoittavan saamelaishallinnon paisuttamistako valtion nyt pitäisi vielä entisten miljoonien lisäksi rahoittaa?

  Saamelaiskäräjien rahoitus on kasvanut voimakkaasti. Pelkästään budjettirahoitus on tällä hetkellä noin 8 miljoonaa euroa vuodessa, minkä lisäksi tulee projektirahoitus. Saamelaiskäräjälaissa saamelaiskäräjille ei ole asetettu mitään konkreettisia tehtäviä. Saamelaiskäräjät on vedonnut siihen, että se antaa vuosittain noin 150 lausuntoa ja se osallistuu myös erilaisiin työryhmiin. Käräjien nykyinen toiminta ei ole missään suhteessa sen saamaan rahoitukseen.

  Rahaa käytetään lähinnä vain sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat määrättyjen saamelaispoliitikkojen intressissä. Edellisissä saamelaiskäräjävaaleissa käräjäjohto oli palkannut seitsemän juristia löytämään perusteluja sille, miten inarin- ja metsäsaamelaisten hakemuksia tulla merkityksi saamalaiskäräjien vaaliluetteloon voitaisiin hylätä. Lisäksi käräjien hallituksen tarkoituksena on, että koko käräjien puhemiehistölle ja hallitukselle aletaan maksamaan täyttä palkkaa. Oma kysymyksensä on myös totuus- ja sovintokomissio, joka ei saanut mitään aikaan ja lopetti toimintansa toukokuussa. Epäselväksi jäi mihin katosi komission toimintaan myönnetty 2,7 euroa. Tähän ei ole annettu mitään vastausta.

  Jo käräjien täysistunnossa 13.4.2022 jätin pöytäkirjaan eriävän mielipiteen eräiden rahoitushakemusten puutteellisesta valmistelusta. En hyväksynyt menettelyä. Samaan päätyivät eräät toisetkin kokoukseen osallistuneet. Ei valtio sellaista voi, eikä saa rahoittaa, mille ei ole todellista tarvetta.

  Jos poikkeustilan julistamista ja alkuperäiskansan statusta käytetään lisäksi kiristyksenä hallitukselle ja eduskunnalle kelvottoman saamelaiskäräjälain luonnoksen hyväksymistä esitetyssä muodossa, on se moraalisesti kestämätöntä. Esitetty luonnos uudeksi laiksi on saanut voimakasta kritiikkiä lain oppineilta ja rivi saamelaisilta jo lausuntokierroksella. Kritiikkiä on kohdennettu mm. kahden, eriarvoisen saamelaisryhmän synnyttämisestä. Maankäyttöhankkeissa esitetyn veto- oikeuden kaltaisen tilanteen voimaan saattaminen on niin ikään kestämätön. Jos toisella saamelais ryhmällä ei olisi äänioikeutta ja toinen, eliitti ryhmä päättäisi kaikesta, myös ääni oikeudettomien asioista on se tuhoon tuomittu tilanne. Sellainen järjestelmä on kumottu Suomessa jo yli sata vuotta sitten. Elämme ajassa, jossa jokaista yksilöä koskien lakiin on kirjattu yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Valtion varoin toimiva saamelaiskäräjät ei voi tästä poiketa.

  Kari Kyrö Saamelaiskäräjien jäsen

  VastaaPoista
 3. Totuuskomission kadonneet rahat on kuulemma käytetty asiantuntijatyöhön. Asiantuntijatyön sisältöä on mahdotonta jälkivalvoa. Jos on laskutettu esimerkiksi 250 000 euroa ihmisoikeuksiin liittyvästä taustaselvityksestä, niin onko siihen tehdyn työn arvo oikeasti tuo laskutettu määrä. Huhujen mukaan näihin palkkioihin on hierottu sisään kaikenlaista muuta vaikuttamistyötä - sellaista mitä ei ole uskallettu käräjien budjetista maksaa. Ikävimmillään se on ollut äänioikeuskysymykseen liittyvää konsultointia...

  Toivottavasti asiaa perataan.
  Saamelaiskäräjien varojenkäyttöhän on pitkälti itsehallinnon suojassa ja sitä tuskin saadaan avatuksi, mutta tämän totuuskomission varojen käyttö ehkä selviää.
  Norjassa sikäläisen saamelaiskäräjien varojenkäytöstä paljastui valtavasti kaikenlaista hämärää, mistä mm. YLE sapmi vaikeni täysin.

  VastaaPoista
 4. Tuo Saamelaiskäräjien edustajien joukkopako totuuskomissiosta muuttuu ymmärrettäväksi tämän varojenkäyttöasian kautta. He ovat ymmärtäneet, että kohta joutuvat vastaamaan ikäviin kysymyksiin.
  Silloin kannattaakin pahastua jostakin ja lähteä dramaattisin elkein. Kaikki vastuut katoavat saman tien ja elämäkin on hauskempaa - vastuunkantohan on ikävää.

  VastaaPoista
 5. Sattuipa vastaan tällainen:

  https://vapaasana.net/2017/12/02/saamelaisetko-alkuperaiskansa-erkaantuivat-suomalaisista-1300-luvulla/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuo nyt on täyttä soopaa vaikka mitään todellisuuspohjaa. Kirjoittaja on pihalla ihan perusasioista.

   Poista
 6. CERD toteaa mielipiteessään, että polveutumiskriteeri, jonka poistamista lainsäädännöstä saamelaiskäräjät ajaa, on hyväksyttävä, perusteltu ja linjassa ihmisoikeusvelvoitteidemme kanssa.
  Ymmärrän että saamelaiskäräjillä ja erityisesti @MartinScheininF ja @TAJuuso
  on nyt täysi paniikki päällä.
  https://twitter.com/KarnaMikko/status/1538581013491744769

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. CERDin lausunnossa ei erotella saamelaisuuskriteerejä, ja niihin kaikkiin kolmeen sisältyy polveutuminen. Siispä lausuntoa ei voi lukea juuri lappalaispykälää tukevana.

   "The Committee finally notes that the purpose of the subjective and objective requirements of Section 3 of the Sami Parliament Act is to ensure the representativeness of the Sami Parliament for the Sami as an indigenous people. In that context, the use of a decent-based distinction as an objective criterion in the specific circumstances of the current case is reasonable and justified by that purpose20 and is compatible with other human rights obligations."
   https://um.fi/documents/35732/0/CERD_C_106_D_59_2016_34006_E.pdf/2cfa37cf-1586-e622-b6ff-77526158a470?t=1655206211235&fbclid=IwAR2CAdcuL0JnWt4e2VlBIW-2h8fbRY5H7nLPFWL8EWLS_dxFfLAC559QfSM

   Poista
 7. No onhan tulevassa lisätalousarvioesitykssä kirjattu mm. parlamentaarisen työn kehittäminen= mm. käräjäkokousten järjestäminen (kulut, palkkiot, yms.) ja varapuheenjohtajien palkankorotus…x2, eli vpj:t haluaa saman palkan kuin pj, olikohan 96€/vuosi/henkilö. Eli tuplat entiseen. Hassua että, jossain luki, että on perustettu palkkauksentasa-arvo ryhmä, jonka jäseninä mm. on pj ja vpj:t.

  Ravintolatoiminta tekee jäätävää tappiota, äkkiseltään laskettuna ( tilinpäätöksestä), niillä ravintolan ostoilla olisi normaalin katetuotto % mukaan, pitäny tulla n. 300 t€ myynti, jonka tuotto 140t€, nyt tehtiin tappiota n. 75t€ ( nyt en saanut tilinpäätöstä auki mobiilisti, niin tarkat luvut hatusta/muistista repäisty), mutta pääajatus kuitenkin tulee selväksi.

  Liitteitä ja pöytäkirjoja kun selaa, niin kyllä siellä löytyy monia korotuksia palkkoihin ja puhutaan kymmenistä prosenteista eikä mistään indeksi/ikälisistä.

  Kateellinenhan minä vaan olen

  VastaaPoista
 8. Totuus komission varoista rahoitettiin saamelaisten psykososiaalinen tuki, mikä oikeasti kuuluu THn piiriin. Kuka tälläisia päätolsiä tekee.

  VastaaPoista